PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014 – 2020

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je prejemnik sredstev programa razvoja podeželja (PRP) v obdobju 2014 – 2020.

Spletna stran Evropske komisije (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran programa razvoja podeželja (program-podezelja.si/)

Naziv aktivnosti:

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

Cilji:

Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati:

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Povzetek:

Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

Operacija hmeljarstvo

Operacija »Hmeljarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. K izboljšanju stanja tal in voda prispeva z obogatitvijo tal z organsko snovjo in hranili, povečevanjem deleža humusa v tleh, izboljšanjem zračno vodnega režima v tleh, preprečevanjem nekontroliranega gnitja in samovžiga hmeljevine, kar omogoča pridobivanje kvalitetne organske mase in njeno vračanje na kmetijska zemljišča.

Tehnološka navodila za izvajanje operacije Hmeljarstvo

Povzetek

Zaradi dotrajanosti stare betonske hmeljske žičnice (46 let) so postali stroški vzdrževanje preveliki prav tako pa zaradi dotrajanosti žičnih vrvi ter sider ni bila več varna za uporabo. Odločili smo se za novogradnjo, da lahko v bodoče nemoteno zagotavljamo proizvodni proces. Prav tako smo v velikosti 2,44 ha obnovil nasade hmelja z certificiranimi sadikami.

Glavne dejavosti

Na parceli gerk pid: 1039970 smo postavili novo leseno žičnico v velikosti 1,56 ha. Zaradi dotrajanosti stare betonske hmeljske žičnice (46 let) so postali stroški vzdrževanje preveliki prav tako pa zaradi dotrajanosti žičnih vrvi ter sider ni bila več varna za uporabo. Odločili smo se za novogradnjo, da lahko v bodoče nemoteno zagotavljamo proizvodni proces in pridelujemo sorte hmelja z višjimi pridelki do 3.000 kg/ha. Žičnico smo postavili v lastni režiji s pomočjo zunanjih izvajalcev pri delih kjer smo potrebovali zahtevnejše strojne usluge, kot sta postavitev 168- ih drogov ter vkop sider. Prav tako smo  nasad hmelja gerk pid: 5268994 v velikosti 2,44 ha na novo zasadili s sadikami certifikata A sort Aurora in Bobek. 

Cilji

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

  • posodobitev in povečanje obsega hmeljarske proizvodnje;
  • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela
  • zagotoviti kvalitetnejši in stabilnejši pridelek
  • zagotoviti varno delo

Pričakovani rezultati

  • povečanje tržne proizvodnje zaradi zasaditve mladega nasada s certificiranimi sadikami
  • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi manjših stroškov vzdrževanja žičnic

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2019 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki