Hmeljarske informacije, Letnik 34, št. 3, 10. aprila 2017

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Gregor Leskošek
E-pošta urednika: gregor.leskosek@ihps.si
Uredniški odbor: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, dr. Sebastjan Radišek
Naklada: 300 izvodov
ISSN 1408 – 4775
Letnik 34, št. 3
10. aprila 2017

Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: Varstvo hmelja

Na področju insekticidov je 20. marca 2017 pridobil izredno dovoljenje sistemičen insekticid in akaricid Movento SC 100 (a.s. spirotetramat) za zatiranje hmeljeve listne uši in pršice.

Movento SC 100 ima dovoljenje za nujne primere v hmeljarstvu za 120 dni, njegova uporaba je dovoljena od 18. 4. 2017 do 18. 8. 2017. Ker sredstvo ni v prosti prodaji, ga morate predhodno naročiti pri distributerju Bayer d.o.o.

Sistemičen insekticid in akaricid Movento SC 100 uporabljate v naslednjih odmerkih:

  • BBCH 31-37 (ko hmelj doseže 10 do 70 % končne višine) v odmerku 0,3-0,95 l/ha
  • nad BBCH 37 pa se uporablja v odmerku 0,95 -1,5 l/ha

Najvišji odmerek 1,5 l/ha se uporabi v primeru, Pko želimo sočasno zatirati uši in pršico.

Na področju fungicidov je 6. aprila 2017 pridobil registracijo fungicid Vivando (a.s. metrafenon) za zatiranje hmeljeve pepelovke na hmelju. Sredstvo Vivando je polsistemičen fungicid s translaminarnim delovanjem, ki se uporablja preventivno za zatiranje hmeljeve pepelovke. Njegova uporaba je dovoljena v istem hmeljišču največ 2-krat letno, v časovnih razmikih od 7 do 12 dni. Karenčna doba za hmelj je 3 dni.

Fungicid Vivando uporabljamo v odmerku od 0,30-0,66 l/ha in sicer:

BBCH 32-37 (ko rastlina doseže 20 do 70 % končne višine) = 0,3 l/ha,

– BBCH 37-55 (ko rastlina doseže 70 % končne višine oziroma ko so brsti socvetij povečani) = 0,44 l/ha,

– BBCH 55-81 (brsti socvetij so povečani in do začetka zorenja-10 % storžkov je kompaktnih) = 0,66 l/ha.

Posodobljen » Seznam FFS v hmeljarstvu za leto 2017 « je dostopen na spletni strani Inštituta (http://www.ihps.si/seznam-ffs-v-hmeljarstvu-28-3-2017).

Hmeljeva peronospora – primarna okužba 

Pozorni bodite na  pojav kuštravcev v nasadih hmelja  predvsem pri občutljivih sortah kot so Savinjski golding, Bobek, Celeia in Dana ter novi sorti Styrian Wolf ter Styrian Gold. Zato vam v tem času priporočamo zatiranje primarne okužbe s pripravkom Fonganil Gold.

Omenjeni pripravek ima poleg zatiranja kuštravcev vpliv tudi na zdravljenje hmeljne korenike. Za njegovo uporabo se priporoča enkratna točkovna aplikacija v odmerku 0,2 ml na rastlino ob porabi vode 0,2 l, pri kateri se doseže najvišja stopnja učinkovitosti. Pri škropljenju v pasovih se priporoča uporaba maksimalnega odmerka, ki znaša 0,8 l/ha pri porabi vode 700 l/ha. Najprimernejše je škropiti v času po rezi hmelja, ko poganjki hmelja dosežejo višino med 5 in 10 cm oz. imajo razvita en  do dva para listov (BBCH 11 -12), skrajni čas uporabe pa je v fazi višine hmelja cca. 30 cm. 

Hmeljev in lucernin rilčkar

Hmeljev rilčkar je v zadnjem času vse pogosteje prisoten v naših hmeljiščih, njegova ličinka povzroča zmanjšanje količine in kakovosti pridelka. Njegovo populacijo ugotovimo ob rezi hmelja, ko pregledamo ostanke rezi, poškodbe, posledično pa najdemo bele, breznoge ličinke z rjavo barvo. Hmeljev rilčkar postaja pomemben gospodarski škodljivec, zoper katerega nimamo registriranega nobenega insekticida. Sicer pa na ličinko hmeljevega hrošča, katera je prisotna v podzemne delu trte hmelja in povzroča škodo z vrtanjem, ni dovolj učinkovit noben insekticid. Tako nam preostane le malo globlja rez hmelja ter dosledno izvajanje fitosanitarnih ukrepov v hmeljiščih. Eden izmed teh ukrepov je pobiranje ostankov podzemnih stebel oz. trt po rezi hmelja, katere odstranite iz hmeljišč, nikakor jih ne puščajte v bližini hmeljišč. S tem preprečite, da bi se hmeljev rilčkar razmnožil, ličinka pa prodrla v osrčje sadike hmelja in s tem povzročila odmiranje sadike. Navedeni ukrepi so učinkoviti tudi za lucerninega rilčkarja, ki je v večini prisoten v hmeljiščih na vzhodnem delu Slovenije (npr. območja Trgovišče, Dornava).

 Uporaba herbicidov v prvoletnih nasadih in ukoreniščih

V letošnjem letu je na novo posajenih veliko nasadov hmelja. V Slovenji za zatiranje plevelov v hmeljiščih nimamo dovoljenih herbicidov, razen v ukoreniščih in prvoletnih nasadih hmelja, kjer pridelka hmelja letos ne boste obirali. V ta namen je dovoljen herbicid:

STOMP Aqua, ki zatira enoletne ozkolistne in nekatere vrste širokolistnih plevelov in sicer:

  • po saditvi, pred vznikom sadik hmelja, se uporabi v odmerku 3,3 l/ha;
  • po saditvi, po vzniku sadik hmelja, do faze petih parov listov (BBCH 15), pa v odmerku 3,0 l/ha.

Ker škropimo v pasovih, izhajamo pri izračunu iz 1/3 površine. Tako porabimo le 1/3 vode (100 l) in samo 1/3 hektarskega odmerka herbicida Stomp Aqua, kar predstavlja cca. 1,0 l.

Če boste v istem hmeljišču sočasno gojili hmelj in fižol letos smete uporabiti herbicida Stomp Aqua, ker je pridobil dovoljenje za fižol, vendar morate omenjen herbicid uporabiti pred vznikom fižola.

Čerenak: Registracija blagovne znamke styrian wolf na območju evropske unije

Obveščamo vas, da je bila blagovna znamka EU, Styrian Wolf, registrirana na Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) dne 09/02/2017, pod registrsko številko 015260367. Znamka je vpisana v registre blagovnih znamk EU. Blagovna znamka Styrian Wolf velja 10 let od datuma vložitve prijave, in sicer do 21/03/2026, pred potekom njene veljavnosti je mogoča njena obnova za nadaljnje 10 letno obdobje (z možnostjo obnove vsakih 10 let).

O nadaljnjih postopkih zaščite sort vas bomo sproti informirali.

 

 

 

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2018 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki