Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Pridobljeni certifikati

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) ima pridobljene naslednja pooblastila, certifikate in imenovanja:

IHPS je imetnik:

®  Certifikata ekološke pridelave SI-EKO-001 za sadike zelišč (pdf [5,5 mB]).

Gospodarska zbornica Slovenije je izdala IHPS:

®  Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja študentov v podjetju, na podlagi tega potrdila lahko izvajamo praktično izobraževanje dijakov: hortikulturni tehnik, kmetijsko podjetniški tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, vrtnar, cvetličar ter študentov: varstvo okolja in komunala, hortikultura, upravljanje podeželja in krajine ter naravovarstvo.

IHPS je akreditiran organ pri Slovenski akreditaciji, kot preskuševalni laboratorij in izpolnjuje zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2005, s tem je:

®  imetnik Akreditacijske listine št./No. LP-025, ki je bila izdana s strani Slovenske akreditacije dne, 02.06.2003 za dejavnosti, ki so podane v Prilogi k akreditacijski listini in zajema področje preskušanja piva, hmelja in začimb.

IHPS je na podlagi 91. in 92. člena ZKme-1, 5. člena Pravilnika o certificiranju pridelka hmelja in prometu s hmeljem (Uradni list RS, št. 98/2008) in 25. člena  Pravilnika o certificiranju pridelka hmelja in hmeljnih proizvodov (Uradni list RS, št. 67/2012) z odločbo št. 33002-51/2008/4

®  imenovan za pooblaščeno organizacijo za kontrolo in certificiranje pridelka hmelja. Z omenjeno odločbo mu je dodeljeno javno pooblastilo za preverjanje skladnosti hmelja in izdajanje listin o skladnosti hmelja.

Na osnovi 95. člena ZKme-1 in 3. člena Pravilnika o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 58/01, 117/02, 62/03, 131/03, 31/04 in 45/08-ZKme-1) je IHPS :

®  pooblaščen za določanje minimalnih kakovostnih zahtev pri certificiranju pridelka hmelja (odločba št. 33002-51/2008/4);

®  pooblaščen še za ugotavljanje skladnosti piva (odločba št. 324-57/2004/2, objavljena v Uradnem listu RS, št. 51/04);

®  ugotavljanje skladnosti soli, gorčice, začimb, juh, omak, pripravljenih solat, beljakovinskih izdelkov, kvasa in njim podobnih izdelkov (odločba št. 324-58/2004/3, objavljena v Uradnem listu RS, št. 51/04).

Na podlagi Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07–uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZFfS-UPB2) je IHPS z odločbo št. 327-02-100/01 objavljeno v Uradnem listu RS, št. 23/2001,

®  pooblaščen za ocenjevanje fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS) v postopku registracije FFS in za opravljanje rednega pregledovanja naprav za nanašanje FFS;

®  pooblaščen za izvajanje programa usposabljanja odgovornih oseb, predavateljev, prodajalcev in izvajalcev ukrepov iz varstva rastlin;

Na podlagi Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS št.25/05 ZSMKR-UPB1 in 41/09) je IHPS z odločbo FURS št. 3431-124/2006/2, z dne 16.3.2007,

®  dodeljeno javno pooblastilo za vodenje postopka in za odločanje v postopku uradne potrditve sadik hmelja, razen kategorije “certificirane sadike A”.

Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni listRS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZZVR-1-UPB2) je IHPS bila na podlagi 68. člena ZZVR-1-UPB2 z odločbo FURS št. 3430-317/2009/3 dne 29. 6. 2009:

®  dodeljena koncesija za izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov.

Z odločbo FURS št. 3430-526/2008/5 z dne 4.6.2009 je IHPS:

®  dodeljeno javno pooblastilo za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin, ki zajemajo diagnostične preiskave s področja mikologije, virologije, bakteriologije in entomologije.

Z odločbo FURS št. 3430-29/2007/9 z dne 14.02.2008 je IHPS

®  izdano potrdilo o izpolnjevanju pogojev dobre poskusne prakse – GEP za potrebe registracije in ocene FFS za naslednje teste podatkov o učinkovitosti: prehodni testi, testiranje učinkovitosti, fitotoksičnost za ciljne rastline.

Z  odločbama: FURS št. 343-2/200-2 z dne 13.02.2009 in Uprave za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin št. U3431 – 13/2015/2 z dne 18.02.2015 je IHPS

®  imenovan za izvajalca preizkušanja sort hmelja in okrasnih rastlin.

Z odločbo Uprave za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin št. U3431-12/2015/2 je IHPS

®  imenovani za izvajalca hrambe standardnih vzorcev sort hmelja.

Z odločbo UVHVVR št. U3431-18/2014/12 z dne 10.4.2015 je IHPS

®  dodeljeno javno pooblastilo za vodenje postopka in za odločanje v postopku uradne potrditve semena žit, krmnih rastlin, pese, oljnic in predivnic, ter semenskega krompirja.

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2022 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani