CRP: V4-1611 – Pridelava industrijske konoplje (Cannabis sativa L.) v Sloveniji

Predstavitev

Projekt zajema celovito raziskavo o možnostih uspešne pridelave industrijske konoplje v naših pridelovalnih razmerah: najti želimo ustrezne sorte za pridelavo pri nas za namen pridelave semena in za namen pridelave vlaken, dodelati tehnologijo pridelave te poljščine s ciljem stabilne pridelave kakovostnega in varnega pridelka ter zasnovati vzgojo lastnih sort. S tem želimo pozitivno vplivati na zastopanost z izdelki iz doma pridelanega semena in stebel industrijske konoplje.

  • izdelati seznam primernih sort za pridelavo v naših pridelovalnih razmerah za pridelavo semena v smislu doseganja ustreznega/dobrega in stabilnega pridelka semena, dobre/ustrezne prehranske kakovosti, ne premočnega/žilavega stebla in z dovolj nizko vsebnostjo Δ9-tetrahidrokanabinola (THC),
  • izdelati seznam primernih sort za pridelavo v naših pridelovalnih razmerah za pridelavo vlaken,
  • izdelati tehnološka navodila za pridelavo industrijske konoplje v naših rastnih razmerah za tri sedaj v Sloveniji najbolj razširjene sorte (čas setve, gostota setve in gnojenje),
  • osnovati vzgojo lastnih sort industrijske konoplje,
  • ekonomsko ovrednotiti pridelavo industrijske konoplje,
  • izdelati načrt stroja za spravilo konoplje – koncept, zasnova,
  • v sodelovanju s pridelovalci izdelati oziroma izpopolniti prototip stroja za spravilo konoplje in izvedeno preizkušanje le-tega,
  • prenos pridobljenega znanja v prakso.

Partnerji v projektu imamo številne reference z obravnavanega področja, naše sodelovanje na narodni in mednarodni ravni je obsežno. Sodelujemo:

V projekt je vključeno neposredno sodelovanje z uporabniki; aktivno je vključena zadruga in socialno podjetje Ekoci Coop.

Nosilna raziskovalna organizacija

416 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (SICRIS)

Raziskovalne organizacije – soizvajalke:

 481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (SICRIS)

795 Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (SICRIS)

3018 INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, Ljubljana (SICRIS)

Osnova projekta so sortni in tehnološki poljski poskusi z različnimi sortami industrijske konoplje s sortne liste EU v dveh različnih pridelovalnih območjih Slovenije. Pridelek semena iz poljskih poskusov bo v nadaljevanju projekta služil kot surovina za kemijsko analizo ter analizo prehranske vrednosti in za analizo vlaken. Obenem se bomo oprli na dosedanje rezultate raziskav pri nas in v tujini ter izkušnje pridelovalcev. Pridelavo bomo tudi ekonomsko ovrednotili; na podlagi podatkov iz prakse in rezultatov poljskih poskusov. Dodelan bo prototip stroja za spravilo semena konoplje.

Projekt je zasnovan v osmih delovnih paketih:

A Preučitev ustreznosti sort industrijske konoplje z evropske sortne liste za pridelavo na naših poljedelskih območjih ter preučitev obstoječe tehnologije pridelave te poljščine pri nas in po svetu,

B Sortni in tehnološki poskusi z industrijsko konopljo,

C Kemijske analize tal, semen in olja,

D Vrednotenje prehranske sestave v poskusih pridelanega semena in olja industrijske konoplje,

E Analiza vlaken industrijske konoplje s ciljem selekcije najbolj ustreznih sort industrijske konoplje za pridelavo vlaken,

F Zasnova vzgoje lastnih sort industrijske konoplje,

G Ekonomsko ovrednotenje pridelave industrijske konoplje in

H Stroj za spravilo industrijske konoplje.

Projekt vključuje različne in številne načine prenosa znanja in novih izsledkov s strani vseh projektnih partnerjev v prakso, ki so zastavljeni tako, da bodo živeli naprej tudi po koncu trajanja projekta.

Financerja projekta sta Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

ARRSMKGP

1. oktober 2016 do 30. september 2019

Objavljeni prispevki na televiziji:

Članki in predavanja:

Več podatkov o pridelavi in možnosti uporabe industrijske konoplje najdete tudi v knjigi Oljnice – pridelava, kakovost olja ter možnost uporabe za biomaziva in biodizel. Predogled vsebine je dostopen na tej povezavi. Vsebina knjige je dostopna na povezavi digitalne knjižnice.

Podatki o načinu pridelave in lastnostih navadne konoplje so zanimivo zajeti tudi v poglavju Navadna konoplja v knjigi Pozabljene poljščine avtorice dr. Darje Kocjan Ačko.

Galerija slik:

 

Vzorčenje stebel industrijske konoplje po sortah za namen analiz vlaken v letu 2016 na Polzeli
Sorta Gorička simba v poskusu v letu 2016
Ocenjevanje vzorcev stebel različnih sort industrijske konoplje

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2017 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki