Javna služba za zelišča

V letu 2018 se je strokovna naloga Ekološka rajonizacija zelišč preoblikovala v skladu z Uredbo o javnih službah strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin (UL RS 60/17) v Javno službo za zelišča, ki je  v okviru Javne službe v vrtnarstvu in vsebuje:

 • selekcijo zelišč,
 • introdukcijo in ekološko rajonizacijo zelišč ter  ugotavljanje njihove vrednosti za predelavo in
 • tehnologijo pridelave zelišč.

Pridelava zelišč je v zadnjem obdobju vedno bolj zanimiva kmetijska in tudi tržna dejavnost. Zaradi različnih agroekoloških razmer pridelovanja v Sloveniji, je izbor vrst mnogoštevilen in zato tudi možnost pridelave v vseh agroekoloških področjih. Pridelavo tržno zanimivih zelišč je potrebno preizkusiti na različnih habitatih po Sloveniji. Pridelava naj bi potekala v skladu z dobro agronomsko prakso.

Cilji naloge so:

 • pridelovalce zelišč ter slovensko farmacevtsko in prehrambno industrijo oskrbovati s kvalitetno domačo surovino,
 • izbrati najprimernejše vrste/sorte zelišč za pridelovanje v različnih območjih v Sloveniji,
 • določiti tehnologijo pridelave in določiti stroške pridelave.

Kazalniki naloge so:

 • št. rastlinskih vrst vključenih v preizkušanje,
 • št. opravljenih ogledov poskusnih površin,
 • št. izvedenih poljskih poskusov,
 • ogledi poskusnih površin in zabeležena opazovanja,
 • št. opravljenih kemičnih analiz,
 • ovrednotene analize,
 • ovrednoten pridelek in njegova kakovost

Ovrednotenje genskega materiala – kolmež (Acorus calamus L.)

Za ovrednotenje genetskega materiala smo izbrali akcesije kolmeža, ki jih hranimo v genski banki zdravilnih in aromatičnih rastlin na IHPS in sicer:

 • SRGB 2933-Homec,
 • SRGB 2936-Zlateče,
 • SRGB 2937-Svetina,
 • SRGB 2938-Kalobje in
 • SRGB 2939-Ljubno.

Več…

Do leta 2018 je v okviru strokovne naloge Ekološka rajonizacija zdravilnih rastlin poteklo preskušanje izbranih tržno zanimivih zelišč v različnih pridelovalnih območjih Slovenije. V preskušanja so bile vključene pretežno populacije, ki izvirajo iz Slovenije. V okviru Javne službe za zelišča je nalogi ekološka rajonizacija zelišč dodana tudi introdukcija zelišč, v okviru katere poteka preskušanje novih in tržno zanimivih vrst ali sort, ki so križane in selekcionirane v tujini, v naših agroekoloških razmerah in ugotavljanje njihove vrednosti za predelavo.

Rajonizacija vrste in sort – riček (Camelina sativa (L.) Crantz)

V letu 2018 smo spomladi posejali seme rička treh sort (Calena, populacija Koroška in populacija Prekmurje) na treh lokacijah (Žalec, Blatna Brezovica in Logarska dolina).  Med vegetacijo smo opazovali razvojne faze rička po BBCH. Opazovali smo posevek na morebitno prisotnost bolezni in škodljivcev. V času tehnološke zrelosti smo določili pridelek (pridelek sveže mase, vsebnost vlage v pridelku ter na tej podlagi pridelek suhe snovi), določili kvaliteto pridelka (odstotek maščob v suhi snovi) in jih primerjali med lokacijami.

Več…

Rajonizacija vrste – drobnocvetni vrbovec (Epilobium parviflorum (Schreb.) Schreb.)

V letu 2018 smo izvajali zadnje leto v štiriletnem poskusu pridelovanja drobnocvetnega vrbovca za treh lokacijah: Žalec, Blatna Brezovica in Logarska dolina. Opazovali smo rast in razvoj ter pojav bolezni in škodljivcev.

Več…

Določevanje odmerka dušika za gnojenje rožmarina (Rosmarinus officinalis L.)

V letu 2018 smo izvedli tehnološki poskus s področja gnojenja rožmarina sorte Arp z dušikom, in sicer smo želeli določiti ustrezni letni odmerek dušika.

Več…

Določevanje ustrezne količine semena za setev rička (Camelina sativa (L.) Crantz)

V letih 2017 in 2018 smo na lokaciji Žalec (IHPS) postavili bločni poljski poskus v treh ponovitvah s semenom populacije Prekmurje s ciljem preveriti, ali je količina semena za setev 6 kg/ha v razmerah Savinjske doline (nižinska lokacija) res dovolj visoka, saj se je doslej nakazalo, da v tem primeru, brez ročnega pletja (za to vrsto ni registrirane uporabe herbicidov), plevel dokaj hitro preraste posevek, ki je obenem tudi redek.

Več…

Tehnloški list riček

Riček ali toter je enoletnica iz družine križnic (Brassicaceae). Razvejano rahlo dlakavo steblo izrašča iz listne rozete od 30 do 100 cm visoko. Kot zdravilna rastlina se uporablja v obliki olja, ki ga pridobivajo s stiskanjem semena. To zelišče deluje pri želodčnih težavah – blagodejno vpliva na dolgotrajne rane na želodcu ali dvanajsterniku, znižuje holesterol, uporablja se za kožne bolezni, primerno je za diabetike, odličen je kot antioksidant. Olje je vir esencialnih maščobnih kislin, posebno omega-3.

Več…

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2020 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki