Skip to content
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Monika Oset Luskar

Title, name and surname
Monika Oset Luskar
Full title
B. Sc. (Agri)
Department (abbreviation)
ORTO
Workplace
Senior Adviser I
Group
Researcher
Phone
03 71 21 634 GSM: 041 894 635
Email
Monika.Oset-Luskar@ihps.si
Field of Work

She is coordinating the testing procedures of hops and ornamental plants varieties. Additionally, she holds the position of the responsible party for the supplier IHPS in charge of hop planting material.

Delovne izkušnje

2001 – 2004: Her professional and research work primarily focused on the field of hop breeding, hop gene bank management, and hop introduction.

2004 – 2009: Her role pertained to the field of integrated agricultural production control, with a specific focus on the organization of implementation and subsequent monitoring of such systems.

2007 – today: Her current responsibilities encompass several key areas, including the coordination of testing procedures for hop varieties and ornamental plants, participation in plant breeding for the purpose of advancing the basic genetic material of hops in vivo, and professional management of the cultivation of certified hop seedlings. Furthermore, she actively participates in various projects related to her work in this field.

2010 – april 2023: Managing the organizational unit at IHPS: Department of Plants, Soil and Environment

Work Experience

Monika Oset Luskar, univ. dipl. inž. kmet; je 1997 vpisala univerzitetni študij agronomije na Fakulteti za kmetijstvo UM, ki ga je končala 2000. Od 2001 je zaposlena na IHPS, najprej je do 2004 strokovno in raziskovalno delala na področju žlahtnjenja hmelja, genske banke hmelja in  introdukcije hmelja. Od 2004 do 2009 je opravljala delo na področju kontrole integrirane pridelave kmetijskih pridelkov, ki zajemalo organizacijo izvedbe in kontrolo. Od 2007 je odgovorna za koordinacijo nalog preizkušanja sort hmelja in okrasnih rastlin, vzgoje osnovnega genetskega materiala hmelja in vivo ter je odgovorna strokovna oseba dobavitelja, kar zajema vodenje pridelave, tehnologije in zdravstvenega varstva sadilnega materiala hmelja na IHPS. Vključena je v strokovno raziskovalno delo v sklopu javne službe hmeljarstvo, javne službe genska banka hmelja in vrtnarstvo ter drugih projektov. Je članica teama ožje raziskovalne skupine za vzgojo novih sort melja. Ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka ter usposabljanje za mentorja za izvajanje praktičnega usposabljanja ter ima licenco za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije Poljedelec/poljedelka, Hmeljar/hmeljarka.

Short CV

In 1997, Monika Oset Luskar commenced her studies in agronomy at the Faculty of Agriculture at Maribor University, and completed her degree in 2000. She has been a member of the IHPS team since 2001. Between 2004 and 2009, she gained professional experience in the field of integrated agricultural production control, which included overseeing the organization of implementation and subsequent monitoring of such systems. Since 2007, she has taken on the role of coordinating testing procedures for hop and ornamental plants varieties, as well as growing basic genetic material of hops in vivo. Additionally, she holds the position of responsible party for the supplier IHPS in charge of hop planting material, which entails managing production technology, and care for plant health. She is actively involved in various research projects within the public service for hops, the public services gene bank of hops and horticulture, and others. She is a member of the research group dedicated to the cultivation of new hop varieties. She has successfully completed a professional exam in administrative procedure and training, and is licensed to serve as a mentor for the implementation of practical training. Additionally, she has been certified to verify and certify the national professional qualification for Farmers and Hop growers.

Membership

Slovenian Agronomic Society

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije all rights reserved. | Cookies | Accessibility Statement | Site map