Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Program razvoja podeželja 2014 – 2020

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je prejemnik sredstev programa razvoja podeželja (PRP) v obdobju 2014 – 2020.

Združeni logotip PRP-LEADER

Združeni logotip programa razvoja podeželjaLogotip: Evropska komisija

Investicija v tehnološko posodobitev in razširitev površine za pridelavo sadilnega materiala hmelja iz naslova podukrepa št. M04.1. Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021

POVZETEK

Na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (v nadaljevanju IHPS) na območju, kjer je predlagana investicija, že od leta 1970 poteka dejavnost vzgoje osnovnega genetskega materiala hmelja in tudi pridelava sadilnega materiala, ki poteka v skladu s Pravilnikom o trženju sadilnega materiala hmelja (UR. l. RS, št 45/2013, 24/2015 in 67/20). Investicija v prefabrikat  je namenjena za razširitev kapacitet pridelave osnovnega genetskega materiala hmelja in pridelave sadik hmelja. V celoti bo tako kapaciteta povečana tudi do 270.000 sadik kategorije certificirane sadike A letno. Investicija bo omogočala stabilnejšo proizvodnjo in zagotavljanje večje količine kakovostnega sadilnega materiala v sklopu certifikacijske sheme hmelja. Povečane potrebe po sadilnem materialu hmelja so odraz prisotnosti dveh gospodarsko zelo škodljivih organizmov (Verticilijska uvelost hmelja – Verticillium nonalfalfae in huda zakrnelost hmelja – Citrus bark cracing voroid; CBCVd) v proizvodnih nasadih hmelja. S povečanimi kapacitetami za pridelavo sadilnega materiala hmelja bo ta še bolj prilagodljiva in bo omogočala hitrejši odziv na potrebe panoge iz vidika možnosti zagotavljanja različnih količin sadik slovenskih sort hmelja.

 GLAVNE DEJAVNOSTI

Investicija je razdeljena na dve fazi. Faza 1 obsega gradbeno pripravo območja (priprava terena), faza 2 pa postavitev rastlinjaka/steklenjaka z opremo, ki je kot proizvod dan na trg kot celota. Realizacija investicije je predvidena od 45. tedna v letu 2021 do 20. tedna v letu 2022.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo doseženi naslednji cilji:

 • posodobitev in povečanje obsega pridelave,
 • ohranitev delovnih mest,
 • zagotovljena kvalitetnejša oskrba rastlin.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • povečanje tržne proizvodnje zaradi povečanja obsega pridelave in s tem izboljšanje ekonomske uspešnosti,
 • boljša rast in razvoj rastlin zaradi kvalitetnejših rastnih pogojev.

Fiksni namakalni sistem terciar 15,5 ha, namakalna rampa s fertigacijo, obnova nasada 5,5 ha, kmetijska mehanizacija z okoljskim vidikom iz naslova 4.1-Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020,  namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne premembe ter izboljšanju okolja

Več o investiciji.

 

Povzetek

Naložba se je izvedla v hmeljiščih, na parcelah R36 in R36 premena, v skupni velikosti 10,83 ha (bruto). Vzpostavljen kapljični namakalni sistem tako predstavlja osnovo za učinkovito in optimalno namakanje parcel R36 in R36 premena. Omenjeno bo prispevalo k izboljšanju kakovosti in donosu posevkov s porabo manj vode in energije. Z vzpostavljenim namakalnim sistemom se bomo lahko v bodoče ustrezno odzvali na suše, ki so v času podnebnih sprememb vedno pogostejše ter tako zagotavljali optimalno proizvodnjo hmelja.

Glavne dejavnosti

Kapljični namakalni sistem (terciar) je bil vzpostavljen na vrhu žičnice hmelja, kjer je bila namakalna cev obešena na dodatno nosilno žico. Namakalni sistem je je razdeljen na štiri sekcije. Krmiljenje namakanja poteka z elektro ventili in programatorji. Namakalni sistem (terciar) je vezan na obstoječ primarni vod. Filtracija vode se izvaja s kombinacijo peščenih in diskastih filtrov z avtomatskim čiščenjem. Na koncu se kapljične cevi povežejo na terciarni vod za namen enostavnega čiščenja sistema.

Cilji

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo doseženi naslednji cilji:

 • prilagoditev na podnebne spremembe

Pričakovani rezultati

 • zmanjšanje porabe vode
 • zmanjšanje porabe energije
 • kvalitetnejši in stabilnejši pridelek
 • povečanje produktivnosti ter ekonomske in okoljske učinkovitosti
 • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi manjših stroškov vzdrževanja žičnic

Povzetek

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je na javnem razpisu kandidiral za novogradnjo plastenjakov s pripadajočo opremo za namen pridelave sadilnega materiala hmelja kategorije certificirane sadike A. Naložba je bila nujna zaradi povečanja kapacitete pridelave in tehnološke posodobitve.

Investicija obsega ureditev in razširitev kapacitet za pridelavo osnovnega genetskega materiala hmelja in pridelave sadik hmelja v prostoru namenjenemu temu področju, ki ga imenujemo zavarovan prostor (ZAP).

Glavne dejavnosti

Investicija je razdeljena na dve fazi. Faza 1 obsega postavitev 3 ladijskega plastenjaka, od katerih bo 1 ladja opremljena z opremo za ogrevanje, opremo za senčenje, drugo notranjo opremo – mize, ter z opremo za namakanje rastlin z mikrorazpršilci. Ladja 1 bo namenjena oskrbi klonov rastline hmelja. Ladji 2 in 3 bosta imeli zaradi narave pridelave sadilnega materiala hmelja in zahtev hmeljne rastline po dormanci specifično tehnično ureditev, da bo možnost popolnega odpiranja strehe. Za potrebe namakanja bo uporabljena tehnologija namakanja z namakalno rampo.

Faza 2 obsega gradbena dela in postavitev 4 ladijskega plastenjaka, ki bo imel enako ureditev kot 2 in 3 ladja v 3 ladijskem plastenjaku. Realizacija je predvidena v letu 2020.

Z lastnimi sredstvi bomo pokrili strošek gradbenih del ter ureditev transportnih poti, ki niso bili upravičeni stroški na javnem razpisu, na katerem smo kandidirali.

Cilji

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo doseženi naslednji cilji:

 • posodobitev in povečanje obsega pridelave;
 • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela;
 • zagotovljena kvalitetnejša oskrba rastlin;

Pričakovani rezultati

 • povečanje tržne proizvodnje zaradi povečanja obsega pridelave;
 • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela, obtimalnejšega transporta rastlin;
 • boljša rast in razvoj rastlin zaradi kvalitetnejših rastnih pogojev;

Razširitev in posodobitev območja za pridelavo sadik hmelja – fotografije zaključene investicije

Naziv aktivnosti:

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

Cilji:

Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati:

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Povzetek:

Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

Operacija hmeljarstvo

Operacija »Hmeljarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. K izboljšanju stanja tal in voda prispeva z obogatitvijo tal z organsko snovjo in hranili, povečevanjem deleža humusa v tleh, izboljšanjem zračno vodnega režima v tleh, preprečevanjem nekontroliranega gnitja in samovžiga hmeljevine, kar omogoča pridobivanje kvalitetne organske mase in njeno vračanje na kmetijska zemljišča.

Tehnološka navodila za izvajanje operacije Hmeljarstvo

Povzetek

Zaradi dotrajanosti stare betonske hmeljske žičnice (46 let) so postali stroški vzdrževanje preveliki prav tako pa zaradi dotrajanosti žičnih vrvi ter sider ni bila več varna za uporabo. Odločili smo se za novogradnjo, da lahko v bodoče nemoteno zagotavljamo proizvodni proces. Prav tako smo v velikosti 2,44 ha obnovil nasade hmelja z certificiranimi sadikami.

Glavne dejavosti

Na parceli gerk pid: 1039970 smo postavili novo leseno žičnico v velikosti 1,56 ha. Zaradi dotrajanosti stare betonske hmeljske žičnice (46 let) so postali stroški vzdrževanje preveliki prav tako pa zaradi dotrajanosti žičnih vrvi ter sider ni bila več varna za uporabo. Odločili smo se za novogradnjo, da lahko v bodoče nemoteno zagotavljamo proizvodni proces in pridelujemo sorte hmelja z višjimi pridelki do 3.000 kg/ha. Žičnico smo postavili v lastni režiji s pomočjo zunanjih izvajalcev pri delih kjer smo potrebovali zahtevnejše strojne usluge, kot sta postavitev 168- ih drogov ter vkop sider. Prav tako smo  nasad hmelja gerk pid: 5268994 v velikosti 2,44 ha na novo zasadili s sadikami certifikata A sort Aurora in Bobek. 

Cilji

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

 • posodobitev in povečanje obsega hmeljarske proizvodnje;
 • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela
 • zagotoviti kvalitetnejši in stabilnejši pridelek
 • zagotoviti varno delo

Pričakovani rezultati

 • povečanje tržne proizvodnje zaradi zasaditve mladega nasada s certificiranimi sadikami
 • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi manjših stroškov vzdrževanja žičnic

Povzetek

Obstoječ namakalni sistem iz leta 1958 je bil posodobljen že konec 80. let prejšnjega stoletja, zato gre pri tej naložbi že za njegovo drugo posodobitev. Namakalni sistem leži v katastrski občini Žalec (996). Vodni vir predstavlja podzemna voda.
Pred posodobitvijo je več kot 30 let star namakalni sistem bil dotrajan in tehnološko zastarel. Elementi sistema so bili dotrajani in potrebni posodobitve. S posodobitvijo namakalnega sistema se bo zmanjšala poraba vode, poraba energije, ter tako povečala učinkovitost namakanja. Sistem se bo v največji možni meri prilagodil trenutnim potrebam po namakanju zemljišč in rastlinjakov.

Glavne dejavnosti

Celotna investicija posodobitve je bila predvidena za izvedbo v dveh fazah. V okviru te posodobitve so bila izvedena vsa dela, ki so bila predvidena v Fazi 1.
Projekt je zajemal naslednje stroške:
– Primarni vod ((cevovodi, jaški izpusti, zračniki, 2x ventil z motornim pogonom ter dodatne cevi),
– Gradbeno obrtniška dela s črpališčem, dovodni cevovod, transformatorsko postajo in vsem ostalim pripadajočim materialom vključno z merilnimi inštrumenti in avtomatizacijo sistema,
– Računalniška in druga oprema za povezavo črpališča s centrom za namakanje: meteorološka postaja, oprema za spremljanje škodljivcev, ipd.,
– Izgradnja vodnjaka do 20 m,
– Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije
– Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del
– Ostali stroški

Učinki naložbe

Namakalni sistem je po posodobitvi projektiran tako, da ustreza vsem trenutnim potrebam investitorja. Namakanje v osnovi predstavlja najučinkovitejšo prilagoditev na kmetijsko sušo, ki se zaradi podnebnih sprememb v Sloveniji pojavlja vedno bolj pogosto. Posodobljen namakalni sistem predstavlja osnovo za učinkovitejšo rabo vode in energije in povečuje proizvodno učinkovitost pridelave kmetijskih rastlin.

Globalni trg oblikuje cene in konkurenčnost tudi v kmetijstvu. Vsakoletna redna pridelava in tudi trženje kakovostnih kmetijskih pridelkov je mogoče le ob popolni tehnologiji pridelave, pri čemer je oskrba kmetijskih rastlin z vodo zelo pomembna. Posodobljen namakalni sistem bo prinesel manjše stroške pridelave in bo omogočal doseganje višjih in kvalitetnejših pridelkov. Hkrati bo posodobljen sistem omogočal nemoteno pridelavo sadilnega materiala v rastlinjakih in nemoteno izvajanje znanstvenoraziskovalnega dela in programov žlahtnjenja hmelja na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.

Pričakovani rezultati

 • prilagoditev na podnebne spremembe
 • zmanjšanje porabe vode
 • zmanjšanje porabe energije
 • kvalitetnejši in stabilnejši pridelek
 • povečanje produktivnosti ter ekonomske in okoljske učinkovitosti
PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani