Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Ocenjevanje fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Področja ocenjevanja fitofarmacevtskih sredstev

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Uprava republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (URSVHVVR) je v sodelovanju z Uradom Republike Slovenije za kemikalije pristojni organ za področje registracije, prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v Sloveniji.

Po pooblastilu MKGP, opravlja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, na podlagi Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12) za potrebe postopka registracije FFS v Sloveniji in Evropski uniji (EU) strokovno nalogo ocenjevanja FFS, ki je izvedena v skladu z direktivo Evropske unije kot na primer Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS. S svojim delom smo se tako v celoti prilagodili Uredbi o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (Uradni list RS, št. 9/20).

V postopku registracije fitofarmacevtskega sredstva, se oceni podatke o njegovi uporabi in delovanju. V tem okviru se poleg predhodnih testov, minimalnega učinkovitega odmerka in učinkovitosti sredstva za zatiranje posameznih škodljivih organizmov oceni tudi njegove potencialne učinke na količino in kvaliteto tretiranega pridelka. Preverijo se tudi vplivi fitotoksičnosti sredstva za tretirane rastline, neželeni in nenačrtovani stranski vplivi sredstva. Oceni se stopnja tveganja za nastanek rezistence (odpornosti) na sredstvo. Na podlagi zgoraj navedenih parametrov se oceni vrsto in koristnost uporabe FFS. Ocenjevanje se izvede na nacionalni ravni ali glede na consko razdelitev Evrope. Več na:  http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/fitofarmacevtska_sredstva/. Ocenjevanje uporabe in učinkovitosti FFS zajema ocenjevanje naslednjih področij:

 • uporabe ffs
 • predhodne teste
 • minimalni učinkovit odmerek
 • teste učinkovitosti
 • vplive na pridelek in kvaliteto
 • fitotoksičnost
 • neželene učinke
 • razvoj odpornosti (rezistence)

Ocenjevanje ekotoksikologije fitofarmacevtskih sredstev zajema ugotovitev:

 • vpliva na ptice (akutna oralna toksičnost za ptice, kratkotrajna toksičnost pri vnosu s hrano za ptice, subkronična in reproduktivna toksičnost za ptice, biokoncentracija aktivne snovi in fitofarmacevtskega sredstva v plenu ptic, lastnosti, ki lahko povzročijo motnje endokrinega sistema );
 • vpliva na vodne organizme (akutna toksičnost za ribe, dolgotrajna in kronična toksičnost za ribe, biokoncentracija pri ribah, lastnosti, ki lahko povzročijo motnje endokrinega sistema, akutna toksičnost za vodne nevretenčarje,   akutna toksičnost za dodatne vrste vodnih nevretenčarjev, dolgotrajna in kronična toksičnost za vodne nevretenčarje, razvoj in pojav pri vrsti Chironomus riparius učinki na rast alg,  učinki na rast dodatnih vrst alg,  učinki na vodne makrofite);
 • vpliva na kopenske vretenčarje (akutna oralna toksičnost za sesalce, dolgotrajna in reproduktivna toksičnost za sesalce, biokoncentracija aktivne snovi v plenu sesalcev,  lastnosti, ki lahko povzročijo motnje endokrinega sistema);
 • vpliva na čebele (akutna oralna in kontaktna toksičnost, učinki na razvoj čebele in njene druge življenjske faze, subletalni učinki);
 • vpliva na ostale členonožce (učinki na vrsto Aphidius rhopalosiphi, učinki na vrsto Typhlodromus pyri, drugi načini izpostavljenosti za neciljne členonožce );
 • vpliva na deževnike in druge ogrožene talne neciljne organizme (subletalni učinki, učinki na neciljno mezofavno in makrofavno v tleh (razen deževnikov);
 • vpliva na neciljne talne mikroorganizme (učinki na transformacijo dušika v tleh);
 • vpliva na druge, potencialno ogrožene neciljne organizme (učinki na kopenske neciljne višje rastline);
 • vpliva na biološke metode v čistilnih napravah.

Ocenjevanje usode in obnašanja fitofarmacevtskih sredstev v okolju  zajema ugotovitev:

 • obnašanja FFS v tleh (potek in stopnja razgradnje v tleh, študije akumulacije v tleh, študije mobilnosti v tleh, ocena predvidenih koncentracij v tleh);
 • obnašanja FFS v vodi (razgradnja v vodno sedimentnem sistemu, ocena predvidenih koncentracij v podtalnici, ocena vplivov na postopke čiščenja odpadnih voda, ocena predvidenih koncentracij v površinskih vodah);
 • obnašanja FFS v zraku.

Ocenjevanje na področju fizikalno kemijskih in tehničnih lastnosti aktivnih snovi in pripravkov zajema pregled osnovnih parametrov kot so izgled, kislost, morebitne oksidacijske, eksplozivne in požarno varnostne lastnosti, ki vse potencialno vplivajo na človeka in okolje, kjer se pripravki uporabljajo. Hkrati se ocenijo tehnične lastnosti pripravkov, od katerih je odvisna pravilna in učinkovita uporaba v praksi. Ocenjuje se tudi obstojnost aktivnih snovi in pripravkov, vključno z originalno embalažo, pri skladiščenju v različnih časovnih obdobjih in pri različnih pogojih v okolju.

Ocenjevanje na področju analiznih metod je namenjeno ocenitvi analiznih metod namenjenih za določanje in spremljanje relevantnih ostankov v prehrani ljudi in živali (krma, rastlinska in živalska tkiva) in v vzorcih v okolju kot so voda, prst in zrak.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani