Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Zgodovina Vrta zdravilnih in aromatičnih rastlin

1976:

 • Zasnova kolekcijskega nasada zdravilnih in aromatičnih rastlin pod vodstvom dr. Toneta Wagnerja, 38 vrst, kot dopolnilnih kultur v hmeljarstvu. Nekaj let kasneje preraste v edino tovrstno in tako obsežno zbirko v Evropi.

1977:

 • kolekcija obsega že 118 rastlinskih vrst, velikost gredic je 6 m x 2 m, izvajajo se kemijske analize, mikroskopska in makroskopska vrednotenja droge nekaterih zdravilnih in aromatičnih rastlin iz kolekcije,
 • poteka vzdrževanje semenskega in sadilnega materiala,
 • izdaja prvega Index Seminuma,
 • postavitev poskusa gojenja zimzelena (Vinca minor): 2 sorti: divja domača in sorta iz Bolgarije.

1978:

 • Vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin se razširi na kolekcijo 200 domačih avtohtonih in tujih vrst,število obiskovalcev je 488,
 • izvajajo se citogenetske analize določenih zdravilnih rastlin,
 • Začetek projekta Zdravilne rastline v vzgojno-izobraževalnem procesu,
 • izdaja publikacije Vodič v nasadu zdravilnih rastlin,
 • sodelovanje na simpoziju o zdravilnih rastlinah v Beogradu in na okrogli mizi zeliščarjev v Portorožu, Posvetovanju o uporabi zdravilnih zelišč v medicini in Posvetovanju o zdravilnih rastlinah v Mariboru.

1979:

 • v Vrtu je preko 200 vrst zdravilnih rastlin.
 • število obiskovalcev je 650,
 • Kemijske analize so narejene pri 7 vrstah,
 • namen raziskav je ugotoviti, katere zdravilne rastline uspevajo v naših agroekoloških razmerah ter količino in kakovost pridelane droge ob določenih tehnoloških ukrepih.
 • Priprava dveh mešanic čajev: Melos in Valutas.

1980:

 • v Vrtu je posajenih 187 vrst zdravilnih rastlin,,
 • izdaja Vodiča po nasadu zdravilnih rastlin IHP,

1981:

 • v Vrtu je posajenih 205 vrst in 17 sort.
 • vrt si ogleda več kot 700 obiskovalcev.
 • izvedena študija Preizkušanje pridelovanja zdravilnih rastlin v hribovitih predelih občine Žalec, ki jo financira Raziskovalna skupnost občine Žalec (vključuje 10 poskusnih površin in 17 vrst zelišč).

1982:

 • v Vrtu je posajenih 207 vrst in 20 sort,
 • Izvede se poskus gojenja 8 vrst kitajskih zdravilnih rastlin,
 • Vrt si ogleda preko 700 obiskovalcev.

1983:

 • v Vrtu je posajenih 225 vrst in 17 sort,
 • Vrt si ogleda preko 1000 obiskovalcev,
 • na IHPS organizacija niza predavanj s področja pridelovanja zdravilnih rastlin.

1984:

 • v Vrtu je posajenih 215 vrst in 7 sort,
 • omana, ožepka, melise, baldrijana in luštreka.
 • Vrt si ogleda preko 700 obiskovalcev,
 • izdelava 7 tehnoloških shem za pridelovanje: angelike, ameriškega slamnika,

1985:

 • v Vrtu je posajenih 281 vrst in 21 sort,
 • Vrt si ogleda preko 800 obiskovalcev,
 • izdelava tehnologije pridelovanje za: angeliko, ameriški slamnik, meliso in baldrijan.

1986:

 • v Vrtu je posajenih 310 vrst in 22 sort,
 • Vrt si ogleda preko 1900 obiskovalcev,
 • izdelana je študija o pridelovanju visoko kvalitetne droge poprove mete in kamilice.

1987:

 • v Vrtu je posajenih 319 vrst in 16 vzgojenih sort.
 • Vrt obišče preko 1800 obiskovalcev,
 • poskus pridelovanja kamilice in poprove mete na večji površini s posebnim poudarkom na varstvu rastlin in uporabi herbicidov.
 • najem sušilnice v Ložnici pri Velenju.

1988:

 • v Vrtu je posajenih 360 vrst in 7 vzgojenih sort.
 • poskus gojenja različnih sort kamilice (Chamomilla recutita).

1990:

 • v Vrtu je posajenih 351 vrst in 16 vzgojenih sort,
 • Vrt obišče preko 2000 obiskovalcev,
 • uvedba mikropropagacije pehtrana (Artemisia dracunculus).
 • organizacija poskusne mreže pridelovanja zdravilnih rastlin: 16 vrst zdravilnih rastlin na 15 lokacijah po Sloveniji.

1991:

 • v Vrtu je posajenih 271 vrst,
 • Vrt obišče preko 1000 obiskovalcev,
 • na večjo površino je posajena citronka (Lippia citriodora).

1992:

 • v Vrtu je posajenih 298 vrst in 3 vzgojenih sort.
 • Vrt obišče 1112 obiskovalcev,
 • zaključek obširne raziskave razširjenosti, citologije, taksonomije, kemije, pridelovanja in uporabe kolmeža (Acorus calamus L.).

1993:

 • v Vrtu je posajenih 296 akcesij,
 • poskusno pridelovanje različnih sort in tipov kamilice (Matricaria recutita).

1994:

 • v Vrtu je posajenih 185 akcesij,
 • Vrt obišče 1803 obiskovalcev,
 • izdaja brošure Šolski vrtiček zdravilnih in aromatičnih rastlin, zasaditev večje površine z gabezom (Symphytum officinale L.) in poprovo meto (Mentha x piperita L.).

1996:

 • v Vrtu je posajenih okoli 300 akcesij,
 • Vrt obiščeta 502 obiskovalca,
 • področje zdravilnih in aromatičnh ratslin na IHPS prevzame dr. Janko Rode.
 • pridobitev statusa genske banke hmelja in zdravilnih rastlin na IHPS v okviru nacionalnega programa Genska banka kmetijskih rastlin,
 • oživitev raziskav na kolmežu (Acorus calamus) v Sloveniji,
 • ukinjena polovica mesta svetovalca specialista za zdravilne rastline in s tem dokončno prekinjeno financiranje svetovalnega dela za zdravilne rastline na IHPS,
 • postavitev poskusnega vrta zdravilnih rastlin na Kavčnikovi domačiji v sodelovanju z ERICom,
 • poteka projekt Usposabljanje težje zaposljivih na podeželju, vodilni partner: Inštitut za rehabilitacijo O.E. Maribor.

1997:

 • v Vrtu je posajenih 235 akcesij,
 • izide knjiga Pridelovanje zdravilnih rastlin avtorja dr. Toneta Wagnerja,
 • izvaja se Ciljni raziskovalni projekt Pridelovanje zelišč kot dopolnilna dejavnost, katerega vodilni partner je IHPS,
 • izvaja se Ciljni raziskovalni projekt Razvoj sortnega preizkušanja in semenarstva v skladu s pravili Evropske unije, katerega nosilec je KIS, IHPS je partner,
 • poteka tehnološki poskus pridelovanja citronke (Lippia citriodora),
 • začetek raziskave Ovrednotenje slovenskih sort ajde v zdravilne namene, sodelovanje s Slovensko znanstveno fundacijo v projektu Slovenski park znanosti in tehnologije, tehnološki center za hmeljarstvo, pivovarstvo in zdravilne rastline.

1998:

 • na pobudo Leka prevzem vzgoje sadik za njihove kooperante (131.000 sadik v letu 1998).
 • preizkušanje pridelovanja žametnice (Tagetes erecta) v sodelovanju z Bayer Pharma d.o.o..
 • proučevanje variabilnosti biologije in možnosti pridelovanja kolmeža (Acorus calamus L.).

1999:

 • sodelovanje s svetovalno službo Ljubljana pri pripravi tehnologije pridelovanja za baldirjan (Valeriana officinalis L.) na Barju.

2000:

 • v Vrtu je posajenih 286 akcesij,
 • izvaja se Ciljni raziskovalni projekt Razvoj mikrobioloških metod za uradno preverjanje kakovosti začimbnic,
 • izvaja se introdukcija zdravilnih rastlin,
 • začne se je izvajati strokovna naloga Pridelovanje zelišč na bioloških kmetijah, katere nosilec je Veterinarski zavod Celje.

2001:

 • v Vrtu je posajenih 292 akcesij,
 • izide knjiga Zeliščni vrt – domača lekarna avtorja dr. Janka Rodeta,
 • pridelava 80.000 sadik ameriškega slamnika za kooperante Leka,
 • aktivno sodelovanje pri ustanovitvi društva pridelovalcev in predelovalcev zdravilnih rastlin Arnika s sedežem na IHPS.

2002:

 • Vrtu je posajenih 310 akcesij,
 • potekajo raziskave tehnologije pridelovanja, kemijskih parametrov pridelane droge in pridelka na kolmežu (Acorusa calamus L.), citronki (Lippia citriodora Kunth) in ričku (Camelina sativa Crantz),
 • sodelovanje na sejmu Narava-zdravje,
 • izvedba 14 predavanj o pridelovanju in uporabi zelišč,
 • sodelovanje z Natura Herbika na področju uvajanja pridelovanja zelišč na Goričkem in v Pomurju,
 • sodelovanje pri projektu Trebnik in Zelišča v Žički kartuziji,
 • Janko Rode pridobi licenco PCMC za svetovanje v okviru vavčerskega sistema svetovanja.

2003:

 • v Vrtu je posajenih 310 akcesij,
 • pridobitev metode po ISO SIS standardih za analitiko olja rička, ki se ga uvede v rutino agrokemijskega laboratorija.

2004:

 • v Vrtu je posajenih 271 akcesij,
 • izvedeta se diplomski deli Ugotavljanje vsebnosti polisaharidov v ameriškem slamniku (Echinacea purpurea Moench.) in Značilnosti in sestava ričkovega olja (Camelina sativa Crantz), pridobljenega iz različnih rastišč in z različnimi tehnikami.
 • vzgoja 40.000 sadik ameriškega slamnika za kooperante Leka.
 • nadaljujeta se strokovni nalogi Introdukcija zdravilnih rastlin in Genska banka
 • področje zdravilnih in aromatičnih rastlin na IHPS prevzame mag. Nataša Ferant.

2005:

 • v Vrtu je posajenih 265 akcesij.
 • poteka aplikativni projekt Proučevanje spojin naravnega izvora s sodobnimi kromatografskimi in spektroskopskimi tehnikami, ki ga vodi Kemijski inštitut Slovenije, IHPS je partner projekta,
 • vzgoja 80.000 sadik ameriškega slamnika za kooperante Leka,
 • v poskusno demonstracijskem centru izvedba poskusa kapljičnega namakanja pri pridelovanju ameriškega slamnika.

 

 • Aplikativni porjekt: Proučevanje spojin naravnega izvora s sodobnimi kromatografskimi in spektroskopskimi tehnikami, projekt vodi Kemijski inštitut Slovenije; IHPS je partner projekta;
 • Vzgojili 80.000 sadik ameriškega slamnika za kooperante Leka;
 • V poskusno demonstracijskem centru smo izvedli poskus kapljičnega namakanja v pridelovanju ameriškega slamnika;

2006:

 • V Vrtu je bilo posajenih 243 akcesij;
 • vzgoja 60.000 sadik ameriškega slamnika za kooperante Leka,
 • praznovanje 30-letnice ustanovitve Vrta zdravilnih in aromatičnih rastlin, s predavanji oziroma dogodki:
 • seminar ob 30-letnici vrta zdravilnih in aromatičnih rastlin,
 • izdaja brošure 30 let vrta zdravilnih in aromatičnih rastlin,
 • izdaja DVD vrta zdravilnih in aromatičnih rastlin,
 • slavnostna posaditev ginka (Ginko biloba), ki so jo izvedli podžupan Ferdinand Haler, sekretar MKGP Marjan Golavšek in direktor IHPS Darko Simončič,
 • prvič potekajo dnevi odprtih vrat v Vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin.

2007:

 • postavitev Zeliščnega parka pri Obrambnem stolpu v Žalcu na pobudo Občine Žalec.
 • vzgoja 60.000 sadik ameriškega slamnika za kooperante Leka,
 • organizacija izobraževanja za učitelje in profesorje z naslovom Vzgoja in uporaba zdravilnih zelišč.

2008:

 • v Vrtu je posajenih 280 akcesij,
 • vzgoja 70.000 sadik ameriškega slamnika za kooperante Leka.

2009:

 • v Vrtu je posajenih 257 akcesij,
 • vzgoja 20.000 sadik ameriškega slamnika za kooperante Leka.

2010:

 • izvajanje strokovnih nalog Selekcija in ekološka rajonizacija zdravilnih zelišč in Genska banka zdravilnih in aromatičnih rastlin.

2011:

 • v Vrtu je posajenih 221 akcesij.
 • začetek aplikativnega projekta Navadno volčje jabolko (Physalis alkekengi L.) kot surovina za izdelavo rastlinskega dodatka z zeaksantinom h krmilom kokoši nesnic, katerega vodilni partner je Kemijski inštitut Slovenije, IHPS je partner,
 • vzgoja 30.000 sadik ameriškega slamnika za kooperante Leka.

2012:

 • v Vrtu je posajenih 221 akcesij,
 • vzgoja 14.000 sadik ameriškega slamnika za kooperante Leka.

2013:

 • V Vrtu posajenih 205 akcesij,
 • Vzgoja 47.000 sadik ameriškega slamnika za kooperante Leka.

2014:

 • V Vrtu posajenih 204 akcesije.

2015:

 • V Vrtu posajenih 215 akcesij.

2016:

 • Praznovanje 40-letnice Vrta zdravilnih in aromatičnih rastlin z dogodki oziroma predavanji:
  • Organiziran posvet Pridelovanje zdravilnih rastlin za večje odkupne sisteme, na katerem so imeli predavanja: Alenka Marjetič, MKGP: Smernice pridelovanja zelišč v Sloveniji 2014-2020; prof. dr. Dea Baričevič, BF: Perspektiva zdravilnih rastlin v Sloveniji; dr. Mateja Štempelj, Medis: Zdravilne rastline v farmacevtski industriji; mag. Nataša Ferant IHPS: Vloga IHPS pri pridelovanju zdravilnih rastlin in Irena Bartol, Društvo zdrav podjetnik: Primer dobre prakse v Sloveniji.
  • Predavanja: prof. dr. Borut Štrukelj: Zdravstveni učinki naravnih kanabinoidov in izvlečkov iz sladkega pelina; Sanja Lončar: Kako delati z zelišči, da od njih dobimo največ moči; Matjaž Anžur: Kako povežemo zelišča in pivo.
  • Pravljična ura za najmlajše z Barbaro Čeh.
PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani