Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Pilotni projekt: Optimizacija tehnologije pridelave navadne konoplje

Optimizacija tehnologije pridelave navadne konoplje (Cannabis sativa L.) za pridelavo socvetja na slovenskih kmetijah

Predstavitev

IHPS sodeluje kot partner v Pilotnem projektu: Optimizacija tehnologije pridelave navadne konoplje (Cannabis sativa L.) za pridelavo socvetja na slovenskih kmetijah (spletna stran projekta).

V okviru pilotnega projekta bomo na petih pilotnih kmetijah, ki imajo svoje kmetijske površine v dveh statističnih regijah (Jugovzhodna Slovenija in Koroška), vzpostavili primere dobre prakse trajnostnega in konkurenčnega pridelovanja navadne konoplje za socvetje, tudi v smislu trajnostnega upravljanja s tlemi, kot enim od najbolj pomembnih naravnih virov in hkrati doseganja čim večje dodane vrednosti v pridelavi. Na kmetijah si bo moč ogledati trajnosten način pridelovanja navadne konoplje za socvetje in ga prenašati na druge kmetije ali pridobivati nove, lastne ideje za vpeljevanje trajnostnega in hkrati konkurenčnega kmetovanja.

Cilj in namen projekta je prenos znanja v pridelavi navadne konoplje v prakso na pet pilotnih kmetij in z diseminacijo rezultatov v širši slovenski kmetijski prostor. Cilj je tudi povečati število alternativnih poljščin v kolobarju na kmetijah, s čimer se popestri kolobar in ohranja rodovitnost tal, obenem se bodo pridobili novi pridelki na kmetiji in s tem se razširi/izboljša prodajni asortima. Pilotni projekt bo prispeval k razvoju nove oziroma izboljšane prakse/tehnologije pridelavi navadne konoplje, prenosu znanj v prakso ter razširjanju rezultatov projekta na tem področju. Z optimizacijo pridelave je cilj povečati pridelek socvetja navadne konoplje na kmetijah z različnimi lastnostmi (večje, manjše, ekološke, različna območja), ki bodo kot take lahko služile kot pilotne za druge kmetovalce. Pilotni projekt se bo izvajal v skladu z zakonodajo in zaradi narave navadne konoplje, katero bomo pridelovali po metodi trajnostnega pristopa h gnojenju in brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev, prispevali tudi k ohranjanju narave.

Pričakovane spremembe, ki se želijo doseči glede na trenutno stanje, so:

  • večja konkurenčnost pridelovalcev navadne konoplje,
  • večje število alternativnih poljščin na naših njivah in s tem večja pestrost kolobarja,
  • izboljšana tehnologija pridelave navadne konoplje,
  • večji ter bolj kakovosten pridelek socvetja navadne konoplje,
  • več doma pridelanih kvalitetnih in za trg zanimivih surovin,
  • večja samooskrba,
  • ohranjevanje rodovitnosti tal in kakovosti voda,
  • ozaveščena javnost glede nove alternativne poljščine – navadne konoplje na naših njivah.

Partnerstvo vključuje šest kmetijskih gospodarstev, od katerih imata dva mladega prevzemnika, pet jih je organiziranih kot kmetija, eden ni organiziran kot kmetija, dva imata v uporabi več kot 10 ha kmetijskih zemljišč in trije pod 10 ha. Vodilni partner je pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva ter ni registrirana za opravljanje dejavnosti trgovine, in sicer Zavod SLOKVA so. p.. En partner, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS), je registriran za opravljanje raziskovalne in razvojne dejavnosti, opravlja dejavnost svetovanja ter je kmetijsko gospodarstvo, ki ni organizirano kot kmetija. V projekt smo vključili tudi člana partnerstva, ki ustreza točki č pri merilu sestava partnerstva, in sicer pravno osebo Blažka Čas s. p.. Blažka Čas s. p. je partner, ki bo izvajal administrativno tehnična dela, informiranje udeležencev, motivacijska srečanja, nudil pomoč pri izvajanju preizkusov na kmetijah, sodeloval pri izdelavi brošure ter izdelal multimedijsko vsebino (avdio – video posnetek) s predstavitvijo pridobljenega projektnega znanja za širšo javnost.

VODILNI PARTNER: SLOKVA, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov so. p.

SLOKVA, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov so. p. ja zasebni zavod (neprofitni) s statusom socialnega podjetja. Poslanstvo zavoda je »Živeti kakovostno in zdravo življenje«. Naša osnovna naloga je omogočiti ljudem kakovostno in zdravo življenje. Uresničujemo jo s ponudbo naravnih in pristnih izdelkov ter lokalnih storitev, z vlaganjem v ljudi in okolje in s prostovoljnim delom (organizirana prostovoljska organizacija).

Naša dolgoročna vizija je spodbujanje sodelovanja ljudi in prostovoljnega dela, zagotoviti dodatno ponudbo storitev, ki so v javnem interesu, krepiti inovativno reševanje družbenih problemov, krepiti družbeno solidarnost in kohezijo, predvsem pa zagotoviti nova delovna mesta za ranljive ciljne skupine in s tem zmanjšati brezposelnost in socialno izključenost.

Zavod SLOKVA so. p. je v projektu vodilni partner na podlagi preteklih referenc na področju vodenja projektov (so)financiranih iz sredstev EU ali RS ter na podlagi referenc o svetovanju na področju kmetijstva. Z dobro mrežo že sodelujočih kmetij bo lažje razširjal in prenašal model projektnih rešitev na ciljno skupino, ki jo želimo vključiti v projekt. Vodilni partner ima zaposleno osebo, ki ima vse  potrebne  kompetence, da se projekt izpelje v skladu  s cilji. Razpolaga tudi z ustreznimi prostori, ki se bodo koristili za izvedbo aktivnosti v okviru prenosa znanja v prakso. V okolju, kjer deluje, je znan kot dobro podjetje in ima veliko podpornikov  iz lokalnega okolja. Zaradi omenjenega bo lahko veliko prispeval k razširjanju rezultatov projekta.

ČLAN PARTNERSTVA 2: Kmetija Dvorjak 

Kmetija Dvorjak Silva – omenjeno kmetijo smo v projektno partnerstvo vključili, ker imamo s kmetijo dobre izkušnje s sodelovanjem. Vodilni partner je z omenjeno kmetijo poslovno sodeloval že leta 2014. Kmetiji smo pomagali pri prodaji tržnih viškov poljščin, ki so se na kmetiji pridelale. Gre za majhno kmetijo, ki leži na obrobju Slovenj Gradca. Zaradi majhne površine, s katero kmetija obratuje, menimo, da bi pridelovanje konoplje kmetiji prineslo večji doprinos in posledično omogočilo nadaljnji razvoj kmetije. V okviru projekta bomo na kmetijo prenesli znanje za pridelavo navadne konoplje za socvetje, s čimer se bo popestril njihov kolobar. S tem se bo povečal tudi prodajni asortma na kmetiji in povečal ekonomski položaj. Kmetija bo postala pilotna kmetija na področju trajnostne in konkurenčne pridelave navadne konoplje za majhne kmetije.

ČLAN PARTNERSTVA 3: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS)

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) je javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada RS. Glavna dejavnost je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije, poleg tega pa opravlja še strokovno delo kot dejavnost javnih služb s področja kmetijstva, strokovne naloge po pooblastilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in pridobivanje sredstev na trgu v okviru registriranih dejavnosti. Raziskovalno delo je organizirano v raziskovalni skupini za rastline, tla in okolje, ki je vodena v evidenci Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Usmerjeno je na področje tehnologije pridelave kmetijskih rastlin, vključno z varstvom rastlin (hmeljarstvo, poljščine, zdravilne in aromatične rastline, zelenjadnice, sadno drevje, vinska trta), žlahtnjenja, rodovitnosti tal, okolja, agrokemije, pivovarstva, agroživilstva, vplivov na okolje ter razvoj in ohranjanje podeželja, ki se medsebojno dopolnjujejo.

IHPS s strokovnim, raziskovalnim, izobraževalnim in svetovalnim delom pomembno prispeva k razvoju kmetijskih panog v širšem slovenskem prostoru. Deluje v tesnem sodelovanju s kmeti in pridelovalci, ki vključujejo širok krog zainteresiranih na vseh stopnjah raziskav, od oblikovanja projekta do analize rezultatov. Delo opravlja osem doktorjev znanosti, štirje magistri, devet univerzitetnih inženirjev in 37 drugih izkušenih sodelavcev. Ima izkušnje z izvajanjem različnih projektov, v katerih se je kot vodilni ali sodelujoči partner izkazal z dobrimi rezultati (temeljni, aplikativni, ciljno raziskovalni in mednarodni projekti; več na: https://www.ihps.si/raziskave-in-razvoj/projekti/).

IHPS je partner, ki je kmetijsko gospodarstvo in ni organiziran kot kmetija.

Iz številnih raziskav na področju poljščin je IHPS pridobil veliko novih znanj, ki jih bo lahko uporabil pri prenašanju v prakso v okviru tega projekta. Dodana vrednost IHPS v projektu je poznavanje raziskovalnega in strokovnega dela na področju tehnologije pridelave konoplje, dobro izobražen kader tudi na področju prenašanja znanja v prakso ter kemijski laboratorij.

V okviru projekta bo IHPS sodeloval pri analizi problemov na vključenih kmetijah, izdelal predvidene kemijske analize vzorcev tal v svojem laboratoriju, izdelal gnojilne načrte, izvedel prenos znanja iz poskusov in projektov v prakso na vključene pilotne kmetije, sodeloval pri usposabljanju članov partnerstva, sodeloval z vodilnim partnerjem pri analizi izvedljivosti prenosov nove oz. izboljšane prakse oz. tehnologije v prakso na vključena kmetijska gospodarstva ter sodeloval pri razširjanju rezultatov projekta.

ČLAN PARTNERSTVA 4: Kmetija Šerbec

Kmetija Šerbec je kmetija, ki leži v jugovzhodni Sloveniji. Kmetija je manjša od 10 ha. Lastnik kmetije je prejel podporo Pomoč mladim prevzemnikom kmetij iz Programa razvoja podeželja. Omenjeno kmetijo smo vključili v partnerstvo zaradi statistične regije, v kateri leži. V tej regiji je namreč kar nekaj pridelovalcev navadne konoplje, ki pa imajo težave pri agrotehniki pridelave za socvetje in bo za ta konec Slovenije ta kmetija služila kot pilotna na področju trajnostne pridelave konoplje. Na kmetiji bomo izvedli praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa in tehnologije z namenom preverjanja njihove ustreznosti in s tem vplivali na kakovost pilotnega projekta. Zaradi nekoliko drugačnega podnebja, kot ga ima Koroška regija, bomo lahko primerjali rezultate projekta in optimizirali tehnologijo pridelave konoplje za socvetje tudi za ta konec Slovenije. Menimo, da tudi na območju Kočevja poljedelstvo upada. Projektne aktivnosti bodo povečale usposobljenost lastnikov kmetij, kateri bi ponovno pričeli razvijati poljedelstvo z novimi konkurenčnimi pridelki oz. izdelki.

 ČLAN PARTNERSTVA 5: Kmetija Rojnik

Kmetija Rojnik je samotna hribovska kmetija. Kmetijo smo vključili v projekt zaradi nadmorske višine, saj želimo pridelavo navadne konoplje vključit tudi v hribovske kmetije, kjer je strojna obdelava tal omejena. Na kmetiji bomo povečali usposobljenost za pridelovanje navadne konoplje za socvetje po smernicah ekološke pridelave, saj so na trgu ekološko pridelani pridelki iskani in na ta način se bo omogočila večjo konkurenčnost kmetije na višji nadmorski višini z novimi izdelki. Kmetije je odmaknjena od drugih pridelovalnih površin in lahko z večjo verjetnostjo pričakujemo visoko kakovosten pridelek ne-osemenjenega pridelka socvetja ženskih rastlin.

Na kmetiji bomo izvedli praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa in tehnologije z namenom preverjanja njihove ustreznosti in s tem vplivali na kakovost pilotnega projekta.

ČLAN PARTNERSTVA 6: Kmetija Štumpfl Prevorčič

Kmetija Štumpfl Prevorčič je kmetija, ki leži v Koroški regiji in je velika nad 10 ha. Ukvarja se s poljedelstvom in živinorejo. Kmetija je vključena v Ukrep Dobrobit živali in se nahaja v območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD). Partner  je primerno kmetijsko gospodarstvo, na katerem bomo lahko v okviru projekta izvedli praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa in tehnologije z namenom preverjanja njihove ustreznosti in s tem vplivali na kakovost pilotnega projekta.

ČLAN PARTNERSTVA 7: Blažka Čas s. p.

Blažka Čas, magistrica komunikologije (direktorica) si je tekom študijskega in obštudijskega delovanja poleg komunikacijskih znanj neformalno pridobila izkušnje s širšega področja ekologije, sonaravnega bivanja, trajnostne pridelave hrane ipd.  Sodelovala je v raznolikih nevladnih organizacijah (Voluntariat, Inštitut za trajnostni razvoj, IRIU, Zavod Buner, Pina itd.), pri različnih projektih in mednarodnih seminarjih, izmenjavah. V sklopu Evropske prostovoljne službe je bivala in delovala v izobraževalnem centru za odrast v Franciji, kjer je pridobila znanja s področja ekološkega kmetovanja, lokalne samooskrbe, energetske učinkovitosti, trajnostne uporabe vodnih virov, sodelovanja z lokalnim okoljem in diseminacije pridobljenih znanj lokalnim pridelovalcev.

Članica partnerstva ima ogromno mednarodnih izkušenj in vključenosti v različne projekte, s čimer lahko pomembno prispeva k kohezivnosti članov in učinkovitosti razširjanja rezultatov projekta med bodoče pridelovalce. S poznavanjem področja projekta lahko pomembno olajša delo ostalim članom konzorcija in približa dejavnosti projekta zainteresirani javnosti.

ČLAN PARTNERSTVA 8: Kmetija Klančnik

Kmetija Klančnik leži v Koroški regiji. Omenjeni član partnerstva je organiziran kot kmetija in je prejel podporo za Pomoč mladim prevzemnikom kmetije. V uporabi ima 25 ha zemljišč.  Kmetija se nahaja v območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD).

Na kmetiji pridelujejo maline v nasadu velikosti 0,8 ha, šparglje v nasadu velikosti 0,81 ha, lešnike v nasadu velikosti 2,3 ha, krompir na površini 4 ha, jedilne buče na površini 1 ha, sladko koruzo na površini 0,3 ha ter koruzo za zrnje na površini 8 ha.

Partner Kmetija Klančnik je primerno kmetijsko gospodarstvo, ki izkazuje interes po gojenju navadne konoplje na kmetijskem gospodarstvu in je posledično primerno motivirana za izvajanje projektnih aktivnosti na kmetiji. Kmetija bo aktivno sodelovala pri načrtovanju in ovrednotenju praktičnih preizkusov različne agrotehnike pridelave navadne konoplje s ciljem doseganja ustreznih, kakovostnih in stabilnih pridelkov socvetja ob istočasnem varovanju in ohranjanju naravnih virov. Na kmetiji bomo lahko v okviru projekta izvedli praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa in tehnologije z namenom preverjanja njihove ustreznosti in s tem vplivali na kakovost pilotnega projekta. V okviru projekta bo kmetija kot novo prakso uvedla setev navadne konoplje za pridelavo suhih vršičkov, pri čemer bodo člani kmečkega gospodinjstva na njivi naknadno ročno izločevali moške rastline konoplje. Tako bodo na posevku ostale samo ženske rastline, ki tvorijo socvetje konoplje, ki je brez semen, je pa to kvaliteten produkt za različne namene.

Kmetija bo tudi prispevala k razširjanju rezultatov projekta, ker že ima izkušnje pri sodelovanju (kot projektni partner) v projektih (so)financiranih iz sredstev EU in RS. Na kmetiji Klančnik bo vodilni partner organiziral dan odprtih vrat, katerega se bo udeležilo najmanj 20 udeležencev. Na dogodku se bodo predstavili rezultati, znanja in informacije, pridobljene v okviru izvedbe projekta, vključno z analizami, priporočili in zaključki ostalim kmetijam, ki niso član partnerstva. Kmetija bo aktivno sodelovala pri pripravi priročnika, v katerem bodo predstavljena pridobljena projektna znanja in bo brezplačno dostopen javnosti tako v tiskani obliki, kot na spletni strani projekta.

24 mesecev z začetkom 5. 11. 2019.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani