Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

LAS SSD PIVOVARSTVO

Spodnja Savinjska dolina je središče slovenskega hmeljarstva z več kot stoletno tradicijo. Hmelj je ena izmed osnovnih in najbolj razpoznavnih/značilnih pivovarskih surovin. Zaradi tega je samoumevno, da je povsod v svetu na hmeljarskih področjih, dobro razvita tudi pivovarska dejavnost. V Savinjski dolini je v preteklosti žal prišlo do popolnega zamrtja te dejavnosti. Edina točka, ki je na tem področju še delovala je bil IHPS, ki je imel poskusno pivovarno male kapacitete, namenjeno raziskovalnemu delu predvsem na področju določanja pivovarske vrednosti novih hmeljnih sort. Pivovarna ni bila namenjena zunanjim uporabnikom v smislu izobraževalne infrastrukture. V zadnjih desetih letih beležimo trende v Savinjski dolini in Sloveniji, da obstaja vedno večji interes po izobraževanju, pridobivanju strokovnih znanj in podjetniškem interesu za postavitev in odprtje malih pivovarn. Še posebej se to kaže na nekaterih hmeljarskih posestvih, ki v pivovarstvu vidijo možnost dodatne dopolnilne dejavnosti na kmetijah in s tem diverzifikacijo osnovne dejavnosti in širjenje podjetniških možnosti. Interes o poznavanju pivovarstva in pivovarske kulture, novih podjetniških možnostih, ki jih nudi, je zelo zaznaven tudi med ostalimi prebivalci, mladimi, ki so končali šolanje in tudi med brezposelnimi, saj v tem segmentu vidijo potencialne možnosti novih zaposlitev in samozaposlitev.

PLAKAT LAS SSD: pdf [1,03 mB]

 

Z izvedbo operacije rešujemo več izzivov iz SLR LAS SSD s poudarkom na področju večje vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih skupin prebivalstva (mladi do 30 let, starejši od 50 let in osebe brez izobrazbe) v družbo.

Poleg tega so cilji projekta:

  • nabava vrelno/zorilnih tankov,
  • nabava pivovarskega mlina ustrezne kapacitete,
  • nabava analizatorja za spremljanje pivovarskega procesa,
  • energetska sanacija priprave tehnološke tople vode.

Poleg omenjenih aktivnosti bomo v sklopu operacije usposobili pivovarskega mojstra za upravljanje pivovarne, ki bo v prihodnosti posredoval strokovne informacije obiskovalcem in zainteresirani javnosti. Tako bomo zagotovili trajnostne učinke operacije tudi po njenem končanju

Po inštalaciji bomo razvili vsaj dva nova pivovarska produkta. Pomembna spremljajoča aktivnost bo izvajanje delavnic na področju občin LAS SSD z ZKŠT Žalec preko katerih bomo izobrazili in usposobili predstavnike turističnih društev na področju pivovarske in hmeljarske tematike in tako prispevali k večjemu poznavanju področja, popestritvi ponudbe v SSD in povezavi tradicionalne hmeljarske tradicije s pozabljeno pivovarsko tradicijo, ki je bila na našem področju v preteklosti dobro razvita.

S partnerjem Društvom hmeljarjev, hmeljarskih starešin in princes Slovenije bomo v novi pivovarni pripravili različna reprezentativna piva iz slovenskega hmelja, ki jih bomo v namene izobraževanja in promocije hmeljarstva predstavili na delavnici namenjeni hmeljarjem SSD, ki predstavljajo okoli 80 % vse slovenske hmeljske pridelave.

S partnerjem Hmezad export – import d.d. bomo pripravili reprezentativna piva iz različnih sladov, ob uporabi različnih fermentacijskih načinov in jih v obliki delavnice predstavili obstoječim pivovarjem in tistim, ki jih to področje zanima.  Ves čas trajanja operacije in po njej bomo skrbeli za promocijo in obveščanje javnosti o poteku operacije in dogodkih poveznih z njo.

6. februar 2018 – 30. oktober 2018

Izvedba izobraževanj in usposabljanj iz osnov pivovarstva, z njihovo praktično demonstracijo, ter kasnejša strokovna podpora, ki jo bo omogočala pivovarna in strokovno znanje prijavitelja in partnerjev. Ta aktivnost bo pomembno prispevala k povišanju usposobljenosti zainteresirane javnosti in s tem tudi k možnemu razvoju pivovarskega področja v okolju. Prispevale bodo tudi k višji konkurenčnosti slovenskega hmeljarstva in predstavitvi možnosti, ki jih predstavlja pivovarstvo na področju zaposlitve ali samozaposlitve ter popestritve turistične ponudbe  SSD. Izvajanje izobraževalnih delavnic na območju Spodnje Savinjske doline bo potekalo v sodelovanju prijavitelja in partnerjev na projektu. Usposabljanje novega pivovarskega mojstra, ki ga bomo usposobili za potrebe upravljanja nove pivovarne, kakor tudi za kasnejši razvoj novih pivovarskih produktov. Njegova naloga bo tudi nadaljnje posredovanje strokovnih informacij obiskovalcem in zainteresirani javnosti.

Razvoj in izdelava vsaj dveh novih tipov piva, ki ju bomo proizvedli v novi pivovarni.

Ob zaključku operacije in med njo bomo skrbeli za promocijo in obveščanje javnosti o operaciji, skupaj s predstavitvijo rezultatov operacije v obliki prispevkov v tiskanih medijih.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani