Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

CRP: V4-1611 – Pridelava industrijske konoplje (Cannabis sativa L.) v Sloveniji

Predstavitev

Projekt zajema celovito raziskavo o možnostih uspešne pridelave industrijske konoplje v naših pridelovalnih razmerah: najti želimo ustrezne sorte za pridelavo pri nas za namen pridelave semena in za namen pridelave vlaken, dodelati tehnologijo pridelave te poljščine s ciljem stabilne pridelave kakovostnega in varnega pridelka ter zasnovati vzgojo lastnih sort. S tem želimo pozitivno vplivati na zastopanost z izdelki iz doma pridelanega semena in stebel industrijske konoplje.

 • izdelati seznam primernih sort za pridelavo v naših pridelovalnih razmerah za pridelavo semena v smislu doseganja ustreznega/dobrega in stabilnega pridelka semena, dobre/ustrezne prehranske kakovosti, ne premočnega/žilavega stebla in z dovolj nizko vsebnostjo Δ9-tetrahidrokanabinola (THC),
 • izdelati seznam primernih sort za pridelavo v naših pridelovalnih razmerah za pridelavo vlaken,
 • izdelati tehnološka navodila za pridelavo industrijske konoplje v naših rastnih razmerah za tri sedaj v Sloveniji najbolj razširjene sorte (čas setve, gostota setve in gnojenje),
 • osnovati vzgojo lastnih sort industrijske konoplje,
 • ekonomsko ovrednotiti pridelavo industrijske konoplje,
 • izdelati načrt stroja za spravilo konoplje – koncept, zasnova,
 • v sodelovanju s pridelovalci izdelati oziroma izpopolniti prototip stroja za spravilo konoplje in izvedeno preizkušanje le-tega,
 • prenos pridobljenega znanja v prakso.

Partnerji v projektu imamo številne reference z obravnavanega področja, naše sodelovanje na narodni in mednarodni ravni je obsežno. Sodelujemo:

V projekt je vključeno neposredno sodelovanje z uporabniki; aktivno je vključena zadruga in socialno podjetje Ekoci Coop.

Nosilna raziskovalna organizacija
416 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (SICRIS)
vodja projekta dr. Barbara Čeh, višja znanstvena sodelavka

Raziskovalne organizacije – soizvajalke:
 481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (SICRIS)
795 Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (SICRIS)
3018 INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, Ljubljana (SICRIS)

Osnova projekta so sortni in tehnološki poljski poskusi z različnimi sortami industrijske konoplje s sortne liste EU v dveh različnih pridelovalnih območjih Slovenije. Pridelek semena iz poljskih poskusov bo v nadaljevanju projekta služil kot surovina za kemijsko analizo ter analizo prehranske vrednosti in za analizo vlaken. Obenem se bomo oprli na dosedanje rezultate raziskav pri nas in v tujini ter izkušnje pridelovalcev. Pridelavo bomo tudi ekonomsko ovrednotili; na podlagi podatkov iz prakse in rezultatov poljskih poskusov. Dodelan bo prototip stroja za spravilo semena konoplje.

Projekt je zasnovan v osmih delovnih paketih:
A Preučitev ustreznosti sort industrijske konoplje z evropske sortne liste za pridelavo na naših poljedelskih območjih ter preučitev obstoječe tehnologije pridelave te poljščine pri nas in po svetu,
B Sortni in tehnološki poskusi z industrijsko konopljo,
C Kemijske analize tal, semen in olja,
D Vrednotenje prehranske sestave v poskusih pridelanega semena in olja industrijske konoplje,
E Analiza vlaken industrijske konoplje s ciljem selekcije najbolj ustreznih sort industrijske konoplje za pridelavo vlaken,
F Zasnova vzgoje lastnih sort industrijske konoplje,
G Ekonomsko ovrednotenje pridelave industrijske konoplje in
H Stroj za spravilo industrijske konoplje.

Projekt vključuje različne in številne načine prenosa znanja in novih izsledkov s strani vseh projektnih partnerjev v prakso, ki so zastavljeni tako, da bodo živeli naprej tudi po koncu trajanja projekta.

Faze projekta

 Začetek projekta 1. 10. 2016.

1. faza projekta

Preučitev ustreznosti sort industrijske konoplje z evropske sortne liste za pridelavo na naših poljedelskih območjih ter preučitev obstoječe tehnologije pridelave te poljščine pri nas in po svetu – preučevanje literature, strokovnih prispevkov, zbiranje informacij.
Izbira sort za sortne poskuse in obravnavanj za tehnološki poskus z dvema sortama.
Zasnova poskusnega polja, izvedba ciljnih križanj in populacijskega žlahtnjenja.
Diseminacija.

2. faza projekta

Postavitev in delo na poljskih poskusih, kemijske analize semena in vlaken v laboratorijih, analize rezultatov.

Zasnova poskusnega polja za izvedbo ciljnih križanj in populacijskega žlahtnjenja. Vzgoja potomcev iz križanj, izvedenih v predhodnem letu, kemijske analize potomstva.
Dodelave stroja za žetev konoplje in izvedba preizkusov v praksi.
Diseminacija.

3. faza projekta

Izdelava ekonomske analize rezultatov sortnih in tehnoloških poskusov projekta ter dosegljivih podatkov iz prakse.

Izdelava seznama sort navadne konoplje za pridelavo vlaken in za pridelavo semena v Sloveniji.
Izdelava tehnoloških navodil za pridelavo dveh sort navadne konoplje v naših pridelovalnih razmerah, vključno z umestitvijo v kolobar.
Vzgoja potomcev iz križanj, izvedenih v predhodnem letu, kemijske analize potomstva. Primerjava rezultatov s pridobljenimi v predhodnem letu.
Definirane lastnosti, ki jih mora imeti stroj za spravilo posameznih pridelkov konoplje, ovrednotenje koncepta stroja ter izdelan oziroma izpopolnjen prototip stroja in izvedeno preizkušanje, prikazi.
Diseminacija.

Zaključno poročilo 15. 10. 2019.

Financerja projekta sta Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

ARRSMKGP

1. oktober 2016 do 30. september 2019

Objavljeni prispevki na televiziji in radiu:

 • Hranilne lastnosti sort konolje  https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mkp_2018_11_23_dr_Barbara_Ceh_Hranilne_lastnosti_sort_konoplje
 • IHPS je sodeloval v oddaji Klepet ob kavi. Snemanje je potekalo 15. 10. 2018 v prostorih te oddaje. Dr. Barbara Čeh je predstavila Ciljni raziskovalni projekt Pridelava industrijske konoplje v Sloveniji in nekaj rezultatov tega projekta. Posnetek oddaje na tej povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=Dk5W8u4nbWU
 • CRP Pridelava industrijske konoplje omenjen v oddaji Pozdravtv z naslovom S konopljo v prihodnost
 • IHPS gost v oddaji Lenija 19 februar 2018 na Novosadski TV, tematika Pridelava konoplje
 • ČEH, Barbara (intervjuvanec). Katere sorte konoplje pridelujemo v Sloveniji? : oddaja Kmetijski nasvet, Radio Ognjišče, 23. 11. 2017,
 • FLAJŠMAN, Marko (intervjuvanec). Konoplja: sortni poskusi : RTV Slovenija, oddaja Ljudje in zemlja, 8. okt. 2017
 • Ob začetku ciljnega raziskovalnega projekta Pridelava industrijske konoplje v Sloveniji : oddaja Kmetijski nasvet, Radio Ognjišče, 25. 11. 2016
 • sodelovanje v oddaji Na vrtu 10. sept. 2016
 • sodelovanje v oddaji Točka preloma 5. okt. 2016 z naslovom Z industrijsko konopljo do novih delovnih mest?
 • Industrijska konoplja, priložnost za slovensko gospodarstvo (O oddaji Točka preloma na TV SLO 3 z dne 5. okt. 2016)
 • ČEH, Barbara (intervjuvanec). Gojenje konoplje : oddaja Kmetijski nasvet, Radio Ognjišče, 24. 4. 2017, ca. 5 min. [COBISS.SI-ID 749708]
 • V okviru dogodka Sojino in konopljino dopoldne, ki so ga organizirali kolegi z Biotehniške fakultete UL pod vodstvom doc. dr. Darje Kocjan Ačko, je potekalo tudi snemanje za oddajo Ljudje in zemlja. Dogodek je obeležen v oddaji Ljudje in Zemlja TV Slovenija 1, ki je bila na sporedu 8. oktobra 2017. Na povezavi se vsebina v zvezi s projektom CRP Pridelava industrijske konoplje v Sloveniji začne na 34:10 minuti.

Objave na spletnih straneh:

Objavljeni članki:

 • Cultivation of industrial hemp (Cannabis sativa L.) in Slovenia. EPNOE newsletter, no. 47, nov. 2018, str. 6, avtorji: HRIBERNIK, Silvo, KOS, Tanja, STANA-KLEINSCHEK, Karin, ČEH, Barbara. Dostopno na: http://www.epnoe.eu/?q=aboutepnoe/newsletters
 • Evaluation of antioxidant potential of industrial hemp (Cannabis sativa L.) seeds grown in Slovenia. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci: ABRAMOVIČ, Helena, DOLENC, Anja, POKLAR ULRIH, Nataša, FLAJŠMAN, Marko, ČEH, Barbara.. V: Book of abstracts, II International Symposium on Lipid Oxidation and Antioxidants, 4-6- June 2018, Graz, Austria. [Frankfurt]: Euro Fed Lipid. 2018, str. 64.
 • Sorte konoplje z EU sortne liste v Sloveniji – površina, pridelek stebel in vsebnost eteričnega olja v socvetju (objavljeno v Hmeljarskem biltenu, letnik 2017, na strani 99)
 • Pridelek in morfološke lastnosti stebel 12 sort navadne konoplje (Cannabis sativa L.) v letu 2017 (objavljeno v Hmeljarskem biltenu, letnik 2017, na strani 109)
 • Aplication of sex molecular markers in hemp plant (Cannabis sativa sp.) (objavljeno v Hmeljarskem biltenu, letnik 2017, na strani 121)
 • Tehnološke zahteve za kombajne na njivah s konopljo v Sloveniji (objavljeno v Hmeljarskem biltenu, letnik 2017, na strani 129)
 • Navadna konoplja v prehrani (objavljeno v Hmeljarskem biltenu, letnik 2017, na strani 138)
 • Zdravilne lastnosti konoplje (objavljeno v reviji Hmeljar 79 (1-12/2017) na strani 70)
 • Vpliv sorte in količine semena za setev na pridelek vršičkov in stebel navadne konoplje (Cannabis sativa L.) (objavljeno v Hmeljarskem biltenu 2016)
 • Morfološke in tehnološke lastnosti sort navadne konoplje (Cannabis sativa L.) iz poljskega poskusa Biotehniške fakultete v letu 2016 (objavljeno v Hmeljarskem biltenu 2016)
 • Predelava konoplje kot dopolnilna dejavnost kmetij (objavljeno v Hmeljarskem biltenu 2016)
 • Pridelek navadne konoplje (Cannabis sativa L.) iz introdukcije tujih sort glede na namen pridelave (seme in stebla) ter lokacijo (objavljeno v zborniku simpozija Novi izzivi v agronomiji 2017)
 • Raznolikost hranilne sestave navadne konoplje (Canabis sativa L. var. sativa) (objavljeno v zborniku simpozija Novi izzivi v agronomiji 2017)
 • Industrijska konoplja – dopolnilna dejavnost na kmetijah (objavljeno v Hmeljarskih informacijah, 23. junij 2016, letn. 33, št. 8, str. 44-45)
 • Konoplja – zakaj je bila izrinjena z naših njiv?. Hmeljar, ISSN 1318-6183, 2016, letn. 78, št. 1-12, str. 63:
 • ČEH, Barbara. Gnojenje konoplje – ne preveč in ne premalo. Kmečki glas, ISSN 0350-4093, 24. 5. 2017, letn. 74, št. 21, str. 9. [COBISS.SI-ID 750732

Objavljena predavanja:

I.CANNA.BLOG.

Pravilniki, katalogi …

Razvrstitev oz. klasifikacija vrste Cannabis sativa

Skupni katalog sort Evropske unije

Pravilnik o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka

Pridelava konoplje

Razvojne faze pri konoplji (prevod iz: CPVO-TP/276/1 končni; 28/11/2012, str.: 15)
Razvojne faze pri konoplji_prevod dokumenta CPVO

KATALOG SORT POLJŠČIN EU – povzetek po izvoru

Hemp Technologies Collective: http://www.hemp-technologies.com/
Growing hemp: http://www.hempuniversity.com/hemp-university/growing-hemp/
Growing hemp: http://www.planethempnetwork.com/growing.html
IHempFarms: http://www.ihempfarms.com/
Hemp production e-guide: http://www.hemptrade.ca/

Protokoli za razločevanje:

Protocol for distinctness, uniformity and stability tests, Cannabis sativa L., hemp
UPOV, International union for the protection of new varieties of plants, hemp
Metoda preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti (RIN) za ohranjevalne sorte, navadna konoplja Cannabis sativa L.

Filmi (YouTube) na temo žetve konoplje

http://innvista.com/health/foods/hemp/harvesting-hemp/
https://www.youtube.com/watch?v=DHz2aI0cVG4&list=PLUEZeeWhcbG3wTMDYjL8wrcpWkw5Vx5RV&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=lx1hLYblj_Q&index=6&list=PLUEZeeWhcbG3wTMDYjL8wrcpWkw5Vx5RV
https://www.youtube.com/watch?v=Z4zrcNwHrQ4&index=7&list=PLUEZeeWhcbG3wTMDYjL8wrcpWkw5Vx5RV
https://www.youtube.com/watch?v=UqNlAG6wcyE&list=PLUEZeeWhcbG3wTMDYjL8wrcpWkw5Vx5RV&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=3-xaHATJZEc&index=10&list=PLUEZeeWhcbG3wTMDYjL8wrcpWkw5Vx5RV

Predelava konoplje v vlakna, izdelki iz vlaken ….

Konopljina hiša http://www.bebinatura.si/information.php?info_id=10
Gradnja hiše iz konoplje http://www.24ur.com/novice/slovenija/iz-konoplje-si-gradi-sanjsko-hiso.html

Konoplja v prehranske namene

Strokovno mnenje NIJZ o uporabi industrijske konoplje v živilih: http://www.nijz.si/sl/uporaba-industrijske-konoplje-v-zivilih
Diploma BF, Aljaž Malek: http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/du1_malek_aljaz.pdf
Diploma Univerza v Mariboru, Rok Tancer; Pravna ureditev pridelave navadne konoplje: https://dk.um.si/Dokument.php?id=100351

Zadruge, združenja in podjetja, ki se ukvarjajo s tematiko konoplje

European industrial hemp association: http://eiha.org/links/
Ekoci http://ekoci.si/tag/ekoci-coop/
Zadruga Konopko: http://www.konopko.si/
Podjetje Hemp Flax (Nizozemska): http://hempflax.com/en

Več podatkov o pridelavi in možnosti uporabe industrijske konoplje najdete tudi v knjigi Oljnice – pridelava, kakovost olja ter možnost uporabe za biomaziva in biodizel. Predogled vsebine je dostopen na tej povezavi. Vsebina knjige je dostopna na povezavi digitalne knjižnice.

Podatki o načinu pridelave in lastnostih navadne konoplje so zanimivo zajeti tudi v poglavju Navadna konoplja v knjigi Pozabljene poljščine avtorice dr. Darje Kocjan Ačko.

Galerija slik:

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani