Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Katalog informacij javnega značaja

Na podlagi 8. čl. Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Uradni list RS, št. 24/2003, 61/2005) in določil Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 115/03), izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, ki ga zastopa direktor Bojan Cizej.

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Javni zavod Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Naslov zavoda: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec

Odgovorna oseba zavoda: Bojan Cizej, univ. dipl. inž. živil. tehn., direktor

Datum prve objave kataloga: 13. marec 2006

Datum zadnje spremembe: 13. avgust 2021

Druge oblike kataloga: Poleg elektronske različice, ki je objavljena tukaj je na sedežu inštituta dostopna tudi različica v fizični obliki.

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.1 Organigram in podatki o organizaciji zavoda

a) Kratek opis delovnega področja zavoda:

K 73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti

Zavod je posredni proračunski porabnik

Resorno ministrstvo: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Sklep o preoblikovanju Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, p. o., v javni zavod Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 71/02 in 5/07)

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju:

Srg zadnjega vpisa 200301453, matična št. 5051762, vložna št. 10031600, datum vpisa 16.5.2003

TRR 01100-6000006134, ID št. za DDV: SI93987161

b) Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 • Oddelek za splošne posle
 • Oddelek za rastline, tla in okolje
 • Oddelek za varstvo rastlin
 • Oddelek za agrokemijo in pivovarstvo
 • Oddelek za uradno potrjevanje in ocenjevanje
 • Poskusno posestvo

c) Organigram zavoda

Organigram zavoda.

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

 1. Pristojna oseba: Amanda Herodež, poslovni sekretar
 2. Telefon in elektronska pošta:
  • telefon: (03) 71 21 600
  • telefax: (03) 71 21 620
  • tajnistvo@ihps.si

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja zavoda

Državni predpisi:

2.4 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

 • 5-letni program razvoja Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije 2011-2016
 • Program dela in finančni načrt Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije za posamezno leto

2.5 Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja

Seznam evidenc:

 • Evidenca okuženih hmeljišč s karantensko boleznijo hmeljevo uvelostjo in viroidno zakrnelostjo (podatki dostopni na podlagi soglasja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarne uprave RS)
 • Evidenca centrov za certificiranje pridelka hmelja

2.6 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij:

 • Poročilo o delu Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije za posamezno leto
 • Hmeljarski bilten
 • Tehnološke informacije (Hmeljarske informacije, Obvestila sadjarjem, Obvestila vinogradnikom, Obvestila poljedelcem, Vrtnarska obvestila)
 • Stroškovnik iz Uredbe o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 40/2004)
 • Letno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja iz 38. člena tega zakona.

3.  OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 1. Preko spleta s spletnim brskalnikom
 2. Na sedežu Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
 3. marca 2003 je v Republiki Sloveniji začel veljati Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ – Uradni list RS, št. 24/2003, 7.3.2003), ki državnim organom, organom lokalnih skupnosti, javnim agencijam in drugim osebam javnega prava, nalaga vrsto obveznosti s področja dostopa do informacij javnega značaja.

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa in se nahaja v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb (glej 4. člen ZDIJZ).

Prosilec lahko zahteva dostop do informacij javnega značaja z ustno ali pisno zahtevo, ki jo naslovi na organ, za katerega meni, da razpolaga z želeno informacijo.

Ustna zahteva: Če prosilec zahteva dostop do informacije javnega značaja z ustno zahtevo, mu je organ dolžan omogočiti dostop do zahtevanih informacij, razen do podatkov iz 6. člena ZDIJZ (izjeme)

Pisna zahteva: Pisna vloga mora vsebovati:

 • navedbo organa, kateremu je poslan zahtevek;
 • osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, oziroma navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu;
 • naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca;
 • opredelitev informacije, s katero se želi prosilec seznaniti;
 • navedbo, na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (fotokopija, prepis, elektronski zapis, vpogled).

Način posredovanja informacij:

Prosilcu se zahtevana informacija posreduje tako, da se mu zagotovi njen prepis, fotokopijo, elektronski zapis, ali pa da se mu omogoči vpogled v vsebino zahtevane informacije. Če organ zahtevo za dostop do informacij javnega značaja delno ali v celoti zavrne, o tem izda odločbo.

Stroški posredovanja informacij:

 • Stroškovnik je določen na podlagi Uredbe o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja Uradni list RS, št. 40/2004).
 • Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen.
 • Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko organ prosilcu zaračuna materialne stroške.

Rok za odločitev:

Organ je dolžan o zahtevi prosilca odgovoriti najpozneje v roku 20 delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve.

Pravno varstvo:

Prosilcu je pravno varstvo zagotovljeno samo v primeru, da je podal pisno zahtevo. Zahteva, ki je bila poslana po elektronski pošti, se šteje za pisno zahtevo, če je opremljena z elektronskim podpisom, v nasprotnem primeru jo organ obravnava kot ustno zahtevo.

4.  SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

a) Seznam najpogosteje zahtevanih informacij:

 • Priloga 1: Organigram zavoda
 • Priloga 2: Statut IHPS 21.04.2010 17.10.2016: pdf [7,07 mB]
 • Priloga 3: Sklep o preoblikovanju Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, p.o., v javni zavod Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije: pdf [3,82 mB]
PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani