Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

CRP V4-2207 Možnosti razvoja zeliščarstva v Sloveniji

Predstavitev

V Sloveniji se povečuje povpraševanje po izdelkih in znanju o pridelavi in predelavi zelišč, obenem pa se povečuje tudi število pridelovalcev zelišč in pridelovalnih površin. Povečuje se tudi število domačih in tujih ponudnikov različnih izdelkov iz zelišč in z zeliščarstvom povezanih storitev. V Sloveniji nimamo kakovostnih podatkov o pridelavi zelišč. Partnerstvo sestavljajo tri inštitucije z obsežnim znanjem in kompetencami na področju pridelave in konzumacije zelišč: vodilni Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, UNM Fakulteta za zdravstvene vede in UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.

Najpomembnejši rezultati/izsledki bodo:

 • Elaborat: Identifikacija potreb potrošnikov in pridelovalcev ter izbor ustreznih zelišč,
 • Analiza evidenc kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s pridelavo zelišč in vrste/količina tako pridelanih zelišč,
 • Analiza pridelovalcev zelišč, ki nimajo statusa kmeta in vrste/količina tako pridelanih zelišč,
 • Zasnova tehnološko-ekonomskih modelov za kalkulacijo stroškov pridelave,
 • Analiza tehnološko-ekonomskih vsebin anketiranja pridelovalcev zelišč v okviru širšega koncepta ankete za namen ekonomskih modelov,
 • SWOT analiza slovenskega trga z zelišči od 2022-2027,
 • Izdelana metodologija za izračun pridelka za različne vrste in dele zelišč (cela rastlina, listi, cvetovi, seme, korenine) ter predstavljen način pretvorbe različnih pridelkov na skupni imenovalec,
 • Izdelani predlogi za ukrepe za doseganje ciljev v novem programskem obdobju,
 • Elaborat: Rezultati modelnih kalkulacij pridelovalnih stroškov za projektno izbrana zelišča z analizo praga rentabilnosti za manjši in večji obseg pridelave,
 • Ovrednoten potencial pridelave laškega smilja v Sloveniji,
 • Priročnik s tehnološkimi listi pridelave zelišč, ki se pridelujejo v večjem obsegu, ki bo vključeval tudi stroškovno analizo pridelave izbranih zelišč,
 • Elaborat: Potencial pridelave zelišč v Sloveniji,
 • Elaborat: Vpliv gojenja zelišč na okolje,
 • Elaborat: Vpliv nabiralništva na okolje,
 • Smernice za prenos prostorastočih zelišč v agroekosistem,
 • Posodobljene Smernice razvoja lokalne oskrbe z zelišči 2022-2027.

Ker obstoječe študije niso obravnavale potreb na področju zeliščarstva, v katerih bi vključile različne vpletene oziroma deležnike ter jih celovito analizirale z različnimi metodami, skušamo zapolniti to raziskovalno vrzel. Projekt omogoča tudi podlago zakonodajalcu za sprejem – na rezultatih raziskav temelječih – sistemskih rešitev na tem področju in s tem oblikovanja novih strategij ter omogočanje možnosti za zaposlitev velikega deleža ljudi.

 1. Ugotoviti stanje pridelave zelišč v Sloveniji ter vzpostaviti metodologije za izračun povprečnega pridelka za različne vrste in dele zelišč ter poiskati način pretvorbe različnih pridelkov na skupni imenovalec;
 2. ugotoviti potrebe potrošnikov, pridelovalcev, možnosti povezovanja in odkupovanja ter izbrati okoljsko in tržno najustreznejša zelišča za pridelavo v Sloveniji;
 3. stroškovna analiza pridelave zelišč, ki imajo največji potencial pridelave in prodaje v Sloveniji ter ovrednotenje vpliva gojenja izbranih zelišč na okolje;
 4. celovito ovrednotiti potencial pridelave zelišč ter posodobiti in pripraviti usmeritve za pripravo Smernic razvoja lokalne oskrbe z zelišči s poudarkom na ukrepih, ki bi povečali pridelavo zelišč v Sloveniji.

Program ciljnega raziskovalnega projekta je razdeljen v 7 delovnih sklopov (DS), ki potekajo povezano in z medsebojnim sodelovanjem vseh sodelujočih. Vodja projekta skrbi za kooperativno sodelovanje vseh vključenih.

DS1: ANALIZA STANJA GOJENJA ZELIŠČ V SLOVENIJI

Cilj: Ugotoviti stanje gojenja zelišč v Sloveniji

DS2: VZPOSTAVITEV METODOLOGIJE ZA IZRAČUN PRIDELKA ZA RAZLIČNE VRSTE IN DELE ZELIŠČ TER PRETVORBA RAZLIČNIH PRIDELKOV NA SKUPNI IMENOVALEC

Cilj: Vzpostavitev metodologije za izračun povprečnega pridelka za različne vrste in dele zelišč (listi, cvetovi, cela rastlina, seme, korenine) ter poiskati način pretvorbe različnih pridelkov na skupni imenovalec

DS3: IDENTIFIKACIJA POTREB POTROŠNIKOV IN PRIDELOVALCEV TER IZBOR USTREZNIH ZELIŠČ

Cilji:

 1. ugotoviti potrebe potrošnikov in pridelovalcev,
 2. možnosti povezovanja pridelovalcev in odkupovanja zelišč,
 3. izbrati okoljsko in tržno najustreznejše zelišča za pridelavo v Sloveniji.

DS4: STROŠKOVNA ANALIZA PRIDELAVE IZBRANIH ZELIŠČ 

Cilj: Stroškovna analiza gojenja zelišč, ki imajo največji potencial pridelave in prodaje pri nas.

DS5: OVREDNOTENJE VPLIVA GOJENJA IZBRANIH ZELIŠČ NA OKOLJE

Cilj: Ovrednotenje vpliva gojenja izbranih zelišč rastlin na okolje. 

DS6: OVREDNOTENJE POTENCIALA PRIDELAVE IZBRANIH ZELIŠČ V SLOVENIJI

Cilj: celovito ovrednotiti potenciala pridelave zelišč v Sloveniji.

DS7: POSODOBITI SMERNICE RAZVOJA LOKALNE OSKRBE Z ZELIŠČI

Cilj: Posodobiti in pripraviti nove Smernice razvoja lokalne oskrbe z zelišči s poudarkom na kratkoročnih in dolgoročnih ukrepih, ki bi povečali pridelavo zelišč v Sloveniji. 

Shema
Shema ciljnega raziskovalnega projekta Možnosti razvoja zeliščarstva v Sloveniji

Partnerji v projektu imamo številne reference z obravnavanega področja, naše sodelovanje na narodni in mednarodni ravni je obsežno. Sodelujemo:

Nosilna raziskovalna organizacija
416 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (SICRIS)
vodja projekta dr. Barbara Čeh, znanstvena svetnica

Raziskovalni organizaciji – soizvajalki:

2906 UNM Fakulteta za zdravstvene vede (SICRIS)

2790 UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (SICRIS)

Raziskovalci projektne skupine

Pod IHPS:

 • 18132 – Barbara Čeh – vodja projekta
 • 7493 – Nataša Ferant
 • 11171 – Martin Pavlovič
 • 18828 – Andreja Čerenak
 • 23196 – Monika Oset Luskar
 • 29891 – Bojan Čremožnik
 • 51973 – Marjeta Eržen

Pri Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije:

 • 20038 – Dunja Bandelj
 • 32571 – Alenka Baruca Arbeiter
 • 30863 – Matjaž Hladnik

Pri Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede:

 • 16116 – Karmen Erjavec
 • 16002 – Nevenka Kregar Velikonja

 1. FAZA

V prvi fazi projekta bomo izdelali elaborat Identifikacija potreb potrošnikov in pridelovalcev ter izbor ustreznih zelišč. Izvedli bomo analize evidenc kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s pridelovanjem zelišč, določili vrste in količine tako pridelanih drog. Izvedli bomo analize pridelovalcev zelišč, ki nimajo statusa kmeta in vrste ter količine tako pridelanih zelišč. Zastavili bomo delo na področju izdelave metodologije za izračun pridelka za različne vrste in dele zelišč. Začeli bomo z ovrednotenjem potenciala pridelave laškega smilja v Sloveniji in s pripravo priročnika s tehnološkimi listi za zelišča, ki se pridelujejo v večjem obsegu. Ves čas bo potekala koordinacija projekta, na samem začetku pa bomo postavili spletno stran projekta, ki jo bomo redno posodabljali skozi celoten projekt.

 1. FAZA

Nadaljevali bomo delo na analizi evidenc kmetijskih gospodarstev in pridelovalcev zelišč, ki nimajo statusa kmeta in se ukvarjajo s pridelovanjem zelišč in delo v tej fazi tudi zaključili. Določili bomo vrste in količine pridelanih drog ter izvedli zasnovo tehnološko-ekonomskih modelov za kalkulacijo stroškov in tehnološko-ekonomskih vsebin z namenom ekonomskih modelov. Nadaljevali bomo z izdelavo metodologije za izračun pridelka za različne vrste in dele zelišč ter izdelali način pretvorbe različnih pridelkov na skupni imenovalec. Nadaljevali bomo z ovrednotenjem potenciala pridelave laškega smilja v Sloveniji in začeli s pripravo priročnika s tehnološkimi listi zelišč, ki se pridelujejo v večjem obsegu.

Začeli bomo s pripravo elaboratov: Rezultati modelnih kalkulacij pridelovalnih stroškov za projektno izbrana zelišča z analizo prag rentabilnosti za manjši in večji obseg pridelave, Vpliv gojenja zelišč na okolje, Vpliv nabiralništva na okolje in Smernice za prenos prostorastočih zelišč v agroekosisteme.

 1. FAZA

Naredili bomo SWOT analizo slovenskega trga z zelišči od 2022‒2027, zaključili bomo izdelavo metodologije za izračun pridelka za različne vrste in dele zelišč ter predstavili način pretvorbe različnih pridelkov na skupni imenovalec. Izdelali bomo predloge za ukrepe za doseganje ciljev v novem programskem obdobju in zaključili elaborate, navedene v 2. fazi. Zaključili bomo tudi delo na vrednotenju potenciala pridelave laškega smilja v Sloveniji in izdelali Priročnik s tehnološkimi listi za zelišča, ki se pridelujejo v Sloveniji v večjem obsegu. Ob koncu bomo posodobili Smernice razvoja lokalne oskrbe z zelišči 2022‒2027.

Prof. dr. Karmen Erjavec je v okviru 16-tih dni odprtih vrat Vrta zdravilnih in aromatičnih rastlin na IHPS govorila o potrebah po pridelavi zelišč v Sloveniji – povpraševanje večje od ponudbe. V prijetnem druženju smo se posvetili tematiki, kaj želijo kupci na področju zelišč. Kje so ovire za pridelavo zelišč v Sloveniji, kje možnosti razvoja pridelave in odkupovanja zelišč?  Izbor najustreznejšega zelišča mora temeljiti na dokazani učinkovitosti, povpraševanju kupcev, podnebni ustreznosti in znanju pridelave – kaj je najbolj zanimivo in smiselno?

Karmen Erjavec predava o potrebah po pridelavi zelišč v Sloveniji, udeleženci pozorno sledijo predavanju

1. oktober 2022 do 30. september 2024

Projekt je sofinanciran v skupni višini 120.000 EUR, od tega v višini 60.000 EUR iz sredstev Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) in v višini 60.000 EUR iz sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (MKGP).

Logotip: Javna agencija za raziskovalno dejavnoct Republike SlovenijeLogotip: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani